ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุทธสุภา
คำค้น : เชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43N0018 , http://research.trf.or.th/node/2379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1 มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและปัญหาการ เรียนการสอนเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษา และเพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้ในการจัดการ เรียนการสอนหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากอาจารย์ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จำนวน 12 คน วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจาก องค์กรพัฒนาเอกชน 2 องค์กร คือ โครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคมและมูลนิธิอิ่มบุญ ตลอดจนแกนนำเกษตรกร ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดอีกจำนวน 30 คน โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานเกษตร กรรมยั่งยืนที่อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร และจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า มีความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีความเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดหลักสูตรในระดับภาควิชา การจัดทำ หลักสูตรวิชาโทในคณะเกษตรศาสตร์ การสร้างเป็นกระบวนวิชาบังคับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเกษตร และการ จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งความเป็นไปได้สูงสุด คือ การจัดทำหลักสูตรเกษตรกรรม ยั่งยืนในภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสร้างเป็น กระบวนวิชาโท จำนวน 5 กระบวนวิชา คือ วิชาแนวคิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืน วิชารูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน วิชาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม วิชาการอนุรักษ์ดิน และวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สุทธสุภา . (2545). การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพบูลย์ สุทธสุภา . 2545. "การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพบูลย์ สุทธสุภา . "การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ไพบูลย์ สุทธสุภา . การพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ระยะที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.