ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
นักวิจัย : ชาตรี เจริญศิริ
คำค้น : น่าน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43N0017 , http://research.trf.or.th/node/2378
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการจัดการกองทุนในตำบลเมืองจัง ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อมอง หาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำให้การจัดการกองทุนเป็นไปได้ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากข้อมูล ทุติยภูมิ จากการประยุกต์ใช้เทคนิค Participatory rural appraisal การสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้จัดการกองทุน และจัดสัมมนาสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน จากการศึกษาพบว่า จำนวนเงินของกองทุนต่างๆ ในตำบลเมืองจัง ณ ตุลาคม 2543 มีเงินรวมทั้งสิ้น ประมาณ 6,484,350 บาท กองทุนที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องนานที่สุด คือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และกอง ทุนวัด หมู่บ้านที่มีกองทุนรวมกันมากที่สุด คือ หมู่ที่ 1 โดยกองทุนกลุ่มเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ 1 เป็นกองทุนที่มีเงิน มากที่สุด กองทุนที่มีการเพิ่มจำนวนเงินหมุนเวียนมากที่สุด คือ กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 4 และกองทุนกลุ่ม ออมทรัพย์หมู่ที่ 8 การออมทำให้ครัวเรือนมีเงินออมมาก ขึ้น และมีทางเลือกอื่นแทนการกู้ยืมนายทุน กองทุนกลุ่ม ออมทรัพย์จัดเป็นกองทุนที่เติบโตเร็วเมื่อเทียบกับกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้น กลุ่มออมทรัพย์เมื่อมีกำไรมากขึ้นมักนำ กำไรมาจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ขณะนี้มีเครือข่ายสวัสดิกการกลุ่มออมทรัพย์ในระดับที่ใหญ่กว่าระดับหมู่บ้าน รูปแบบการจัดสวัสดิการ ได้แก่ การจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิก สวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล หรือสมาชิกเสียชีวิตซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง เงื่อนไขที่ทำให้การจัดการกองทุนเป็นไปด้วยดี ได้แก่ ความผูกพันแบบเครือญาติ ความน่าเชื่อถือของผู้ จัดการกองทุน ความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุน มีช่องทางการสื่อสารซึ่งถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบกำกับในกลุ่ม ผู้หญิงมีช่องทางการสื่อสารที่ลงลึกในรายละเอียดและแพร่ขยายไปเร็ว และมีกระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ กระบวนการจัดการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การจัดการซึ่งเริ่มขณะที่กองทุนยังมีขนาดเล็กและผู้จัด การเรียนรู้การจัดการไปพร้อมกับการเติบโตของกองทุน การจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างผู้จัดการกับสมาชิก รูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สมาชิกเข้าใจง่าย การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงทุนต่างๆ

บรรณานุกรม :
ชาตรี เจริญศิริ . (2545). การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชาตรี เจริญศิริ . 2545. "การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชาตรี เจริญศิริ . "การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ชาตรี เจริญศิริ . การจัดการกองทุนชุมชน ในตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.