ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน
นักวิจัย : ถนัด ใบยา
คำค้น : น่าน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43N0016 , http://research.trf.or.th/node/2377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่องสถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จ.น่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำแผนที่ขององค์กรชุมชน 2) ศึกษาศักยภาพขององค์กรชุมชน และ ปัจจัย/องค์ประกอบของความสำเร็จ/ล้มเหลวในการดำเนินงาน และ 3) พัฒนาเครือข่ายขององค์กรชุมชนในการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาที่เน้นกระบวนการแบบมีส่วน ร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงาน สาเหตุของการใช้ สารเสพติดในกลุ่มวัยแรงงานนั้น เพราะต้องการทำงานให้มากขึ้น ภาวะงานหรืออาชีพบางอย่างที่ทำให้ต้องใช้ ยาเสพติด หรือนายจ้างบางคนที่ให้ลูกจ้างใช้ยาเสพติด เพราะความเชื่อที่ผิดๆ คิดว่าการใช้สารเสพติดจะช่วยให้ มีพละกำลัง และสามารถทำงานหนักได้มากขึ้น ส่วนสาเหตุของการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนั้น ส่วนใหญ่มี สาเหตุมาจากความอยากรู้ อยากลอง การทำตามแฟชั่น ทำตามเพื่อน และปัญหาทางครอบครัว โดยสภาพ แวดล้อมที่มียาเสพติดจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น การก่อเกิดขององค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ คือ 1) การผุด เกิดจากภายใน จากวิกฤตปัญหายาเสพติดจึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา 2) การหนุนเสริมจากภายนอก เป็นการริเริ่มจากองค์กรภายนอก อาจจะเป็นภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกัน แก้ไขปัญหา 3) ความร่วมมือจากภายในและภายนอก ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งองค์กรภายนอกจะ เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นการก่อเกิดแบบใดก็ตาม หัวใจสำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วม กลไกการจัด การของชุมชน และความต่อเนื่อง โดยบทบาทของภาครัฐมีความสำคัญยิ่งในการสนับสนุนชุมชน โดยเฉพาะ การปกครอง การปราบปราม และการบำบัดรักษา กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรชุมชนที่สำคัญ คือ 1) การสร้างการรับรู้ต่อปัญหาร่วมกัน ของคนในชุมชน มีการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การจัดเวทีชาวบ้าน การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับยา เสพติด เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวและรับรู้ต่อปัญหามากขึ้น 2) เวทีชาวบ้านหรือเวทีประชาคม เพื่อให้คนใน ชุมชนได้ออกมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะนำไปสู่วิถีการแก้ไขปัญหา 3) มาตรการทางสังคม และการเฝ้าระวังในชุมชน โดยการกำหนดกฎกติการ่วมกัน เพื่อใช้ห้ามปรามสำหรับผู้ที่ค้าและผู้เสพ รวมทั้งมี การจัดตั้งเวรยาม การแบ่งละแวกคุ้มคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชน 4) สร้างการเรียนรู้ ทักษะ และการแก้ไขปัญหา โดยอาจจะใช้กระบวนการกลุ่ม เข้าค่าย การศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน 5) สร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างอาชีพ การสร้างสัมพันธภาพคนในครอบครัวและชุมชน ลักษณะของเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่านจะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) เครือข่ายทางการ ที่มีการจัดกลไกการทำงาน มีแกนกลางประสานงานระหว่างเครือข่าย มีสถาน ที่นัดพบปะกัน มีแผนงานโครงการที่จะทำร่วมกันที่ชัดเจน แต่ยังคงใช้ความสัมพันธ์ในแนวราบ ความเป็นมิตร ความเป็นอาสาสมัครในการทำงานเครือข่าย 2) เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายพบปะกันเป็นครั้งคราว เพื่อ สร้างการเรียนรู้ กิจกรรม การจัดการปัญหา และประเมินผลร่วมกัน 3) เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ เป็น เครือข่ายของคนทำงานที่มาพบกันด้วยกิจกรรมหรือบทบาทหน้าที่และความรู้สึกผูกพันกัน รู้สึกถึงความเป็น พรรคเป็นพวก ที่ต้องสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการศึกษาสามารถสรุปกระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของ จังหวัดน่าน ได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นของการตระหนักรู้ในปัญหา เป็นการยอมรับและตระหนักในปัญหาของ ชุมชน 2) ขั้นของการแสวงหาแนวร่วม เป็นการหาแนวร่วมทั้งที่เป็นคนในชุมชน และการแสวงหาแนวร่วมจาก ภายนอก 3) ขั้นของการจัดตั้งตัวเอง เป็นการระดมสรรพกำลังในชุมชน และแนวร่วม มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตรวจสอบจนสามารถคลี่คลายปัญหาลงได้ 4) ขั้นของการขยายพื้นที่และสร้างเครือข่าย เป็นการสร้างกิจกรรม ใหม่ๆ เป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ พื้นที่เรียนรู้ใหม่ๆ ทำให้องค์กรชุมชนมีความหลากหลายและมั่นคงมากขึ้น 5) ขั้นของการสร้างความยั่งยืน โดยให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนับสนุนลูกข่ายที่ยังมีความอ่อนแอ หรือเพิ่ม ศักยภาพของลูกข่ายให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ถนัด ใบยา . (2545). สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถนัด ใบยา . 2545. "สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถนัด ใบยา . "สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ถนัด ใบยา . สถานภาพและการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.น่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.