ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : เชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43N0005 , http://research.trf.or.th/node/2370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในความโคนมของเกษตรกรรายย่อยสมาชิกสหกรณ์ไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 ราย โดยมีสัตวแพทย์และผู้ช่วยดำเนินงาน 2 คน ออกปฏิบัติงานในแต่ละฟาร์มทุก 2 สัปดาห์ โดยมีหน้าที่คอยถ่ายทอดแนะนำความรู้ในการดูแลและแนะนำให้เกษตรกรเอาใจใส่ต่อสุขภาพของเต้านมและการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในช่วงตั้งแต่ พฤศจิกายน 2542 ถึง ธันวาคม 2544 พบว่า ผลการดำเนินโครงการมีผลทำให้ ในช่วงปีแรกเกษตรกรมีกำไรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อเดือนต่อฟาร์มโดยไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนดัชนีการผลิตต่างๆ ส่วนในปีที่ 2 พบว่าสามารถทำให้เกษตรกรผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 11.43 ก.ก. / ตัว / วัน จากปีแรกเป็น 11.91 ก.ก. / ตัว / วัน ในปีที่ 2 เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จำนวนฟาร์มที่ทำการตรวจโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการด้วยตนเองในแต่ละรอบเท่ากับ 87.5 – 91.7% มีอัตราการเกิดเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการน้อยมาก ( 0.4 – 1.6% ) ปริมาณเซลโซมาติกในถังรวมน้ำนมของแต่ละฟาร์มที่สูงกว่า 500,000 เซล / ซีซี อยู่ระหว่าง 0 – 16% ผลจากการวิจัยพบว่าเมื่อเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้ในการจัดการฟาร์มโคนมมากขึ้นร่วมกับมีการดูแลจัดการสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ โดยการแวะเยี่ยมฟาร์มอย่างมีกำหนดของผู้ส่งเสริมเกษตรกรที่ตั้งใจที่จะปรับปรุงการจัดการมีความสามารถทำให้แม่โคผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ การจัดการดูแลสุขภาพเต้านมในระดับฝูงของเกษตรกรรายย่อยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประสิทธิผลของการดำเนินงานขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ ความตั้งใจของเกษตรกรในการจัดการ Study of herd health and production management of 25 small holder dairy farms Chaiprakarn Cooperative in Chiangmai province was performed. One veterinarian and one assistance visited each every second week during November 1999 and December 2001. The results showed that the project could increase the profit with 2,000 baht / month / farm in the first year without any noticeable index, farmers in Chaiprakarn could product good quality milk with low somatic cell count and farmers could be able to increase the average milk production ( from 11.43 Kg. To 11.91 kg. Per cow per day ) by routine udder and milk hygiene management. Farmers who always pay good farm practice, got good milk quality and milk quantity. Dairy herd health and production management program was performed successfully. Udder herd health management of small holder dairy farms was succeeded. Management efficiency depends on the intention of the farmers.

บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2546). ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2546. "ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อย ส่วนที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.