ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
นักวิจัย : กำธร ธิฉลาด
คำค้น : ลำพูน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG42N0024 , http://research.trf.or.th/node/2364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการบริหารกองทุนด้านเศรษฐกิจในตำบลอย่างมีพลวัตต่อเนื่องทาง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้การบริหารกองทุน ระหว่างชุมชนในตำบลและกับชุมชน ภายนอกตำบล เพื่อสร้างกลไกในการบริหารกองทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต วิธีการศึกษา ใช้การศึกษาจากเอกสารทั้งของทางราชการและของกลุ่มที่รวบรวมไว้ การสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประชุม การอบรม รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ของเขต ศึกษาคือกองทุนด้านเศรษฐกิจ ในตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้แก่ผู้นำ ชุมชนและผู้นำกองทุน จำนวน 13 หมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกสามารถที่จะเรียนรู้การ บริหารและสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งมีชุมชนที่ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5 ชุมชน อย่างไรก็ตามยังมีระบบอุปถัมภ์ ภาวะผู้นำที่ทำให้ระบบการควบคุม พฤติกรรมของผู้นำ ไม่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ยังเป็นสิ่งที่ขัดขวางการสรุปบทเรียนของการเรียนรู้ การบริหารกองทุนให้มีความโปร่งใส หลายชุมชนยังมีปัญหาอยู่ แนวทางในการบริหารกองทุนในอนาคต จะต้องพิจารณาถึงการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ข้อผิดพลาดใน อดีตของการบริหหารกองทุน ต้องมีการแจ้งให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และ ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อการเรียนรู้ด้านการบริหารกองทุน การบริหารกองทุนในชุมชนในอนาคตที่ ยั่งยืน ควรเอื้ออำนวยให้โอกาสแก่ชุมชนในการตัดสินใจผนวกกองทุนที่เหมือนกันเข้าเป็นกองทุนเดียวกัน จึงจะ เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

บรรณานุกรม :
กำธร ธิฉลาด . (2545). การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กำธร ธิฉลาด . 2545. "การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กำธร ธิฉลาด . "การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
กำธร ธิฉลาด . การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.