ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิจัย : ศักดา สถาพรวจนา
คำค้น : โครงงานวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746390244 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการดำเนินการและปัญหาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จำนวน 6 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการจัดทำโครงงาน ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการเตรียมการจัดโครงงาน โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย กำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา โดยแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติโดยการทำเป็นโครงการ เตรียมบุคลากรโดยพิจารณาตามความรู้ ความสามารถและความสนใจ ด้านอาคารสถานที่ใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ด้วยการจัดซื้อและขอความร่วมมือจากสถาบันในรูปของเอกสาร โครงงาน สื่อเทคโนโลยีในรูปของเครื่องฉายภาพนิ่ง วีดิทัศน์ และบทเรียนโปรแกรมช่วยสอน และสื่อในห้องทดลองเตรียมงบประมาณจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เช่น กองทุนโรงเรียนและเงินบริจาค มีการประชาสัมพันธ์โครงงานโดยใช้รูปแบบของเอกสาร วาจาและสื่อสารจากมวลชน มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้เอกสารทางราชการและทางวาจา ด้านปัญหาพบว่า โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนและการจัดทำโครงงาน ขาดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องจัดแสดงโครงงาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ติดต่อ และไม่สามารถใช้เวลาในการติดต่อได้อย่างสะดวก 2. ด้านการดำเนินการในการคิดและเลือกหัวข้อ ใช้วิธีการกระตุ้นด้วยสื่อชนิดต่างๆ การจัดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ สนทนากับผู้เชี่ยวชาญ ให้นักเรียนเขียนโครงร่างโดยการสังเคราะห์จากแบบฟอร์มของสถาบันต่างๆ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงและแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเขียนรายงานโดยสังเคราะห์จากแบบฟอร์มของสถาบันต่างๆ แล้วนำผลสรุปเขียนรายงานให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงงาน จุดประสงค์และสมมุติฐานมีการแสดงผลงานเป็น 2 ระดับคือ ระดับห้องเรียนและระดับการประกวดโครงงานการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ผู้มีส่วนร่วมมี 4 กลุ่ม คือผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาที่พบได้แก่ หัวข้อไม่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง และนักเรียนขาดความเชื่อมั่นในการแสดงผลงาน 3. ด้านการประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระยะคือประเมินผลโครงงาน เพื่อตัดสินผลการเรียนโดยมีเกณฑ์ของโรงเรียนและประเมินผลเพื่อการประกวดในระดับต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ของแต่ละสถาบัน ส่วนการประเมินผลการเตรียมดำเนินการ และการประเมินผลการดำเนินการโรงเรียนไม่มีการประเมินผล

บรรณานุกรม :
ศักดา สถาพรวจนา . (2540). การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดา สถาพรวจนา . 2540. "การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดา สถาพรวจนา . "การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ศักดา สถาพรวจนา . การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.