ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย ,
นักวิจัย : พสุ แก้วปลั่ง
คำค้น : การสื่อสารด้วยแสง , ปรากฏการณ์รามาน , เส้นใยนำแสง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการใช้เทคนิค Distributed Raman Amplification (DRA) ในการขยายสัญญาณโซลิตอนแสงเพื่อทำให้โซลิตอนแสงเข้าสู่ความเป็นอุดมคติซึ่งหมายถึงโซลิตอนแสงซึ่งเดินทางในเส้นใยแสงซึ่งไม่มีอัตราการสูญเสียพลังงาน การศึกษานี้จะใช้วิธีการจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะให้ผลการศึกษาถูกต้องกว่ารายงานวิจัยที่ได้มีการรายงานและถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางมาก่อนหน้านี้ ในโครงการวิจัยนี้ อัตราการขยายของ DRA ที่ต้องการจะถูกออกแบบอย่างถูกต้องโดยการแก้ระบบสมการของ DRA โดยวิธีการเชิงเลข ซึ่งจะสามารถคิดรวมผลของการสูญเสียกำลังงานของ Pump laser และสัญญาณโซลิตอนในขณะที่อยู่ในกระบวนการถ่ายเทพลังงานได้ จากผลที่ได้รับจากการวิจัย พบว่าการขยายสัญญาณโซลิตอนโดยวิธี DRA นั้น เป็นกระบวนการแบบ Non-Adiabatic เท่านั้น ดังนั้น การขยายสัญญาณโซลิตอนโดย DRA นั้นจึงให้ผลเหมือนกับการาขยายโซลิตอนโดยใช้วิธี Lump amplification ซึ่งอัตราส่วนระหว่างคาบของการขยายและคาบโซลิตอนมีผลเด่นชัดในการจำกัดระยะทางที่จะสามารถสื่อสัญญาณได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบการขยายสัญญาณโซลิตอนด้วยวิธี DRA กับวิธี Lump amplification แล้ว ที่อัตราส่วนระหว่างคาบของการขยายและคาบโซลิตอนเท่ากัน ผลของการจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิค DRA ในการขยายสัญญาณโซลิตอน ทำให้โซลิตอนเข้าใกล้ความเป็นอุดมคติคล้ายกับเดินทางบนเส้นใยแสงซึ่งไม่มีอัตราการสูญเสียกว่าการใช้ EDFA เนื่องมาจาก DRA ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโซลิตอนในช่วงการขยายสัญญาณ ทำให้เกิด Dispersive wave หลุดออกจากสัญญาณโซลิตอนปริมาณไม่มากนัก นอกจากนี้ยังเป็นเพราะ DRA สร้างสัญญาณรบกวนปริมาณที่น้อยกว่าวิธี Lump amplification จึงมีผลทำให้สัญญาณโซลิตอนที่ถูกขยายด้วย DRA จะสามารถสื่อสัญญาณไปได้ไกลกว่า

บรรณานุกรม :
พสุ แก้วปลั่ง . (2549). การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พสุ แก้วปลั่ง . 2549. "การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พสุ แก้วปลั่ง . "การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พสุ แก้วปลั่ง . การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.