ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์
นักวิจัย : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
คำค้น : ประเทศไทย , องค์ความรู้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG3810013 , http://research.trf.or.th/node/2340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยชุด “สถานภาพไทยศึกษา: สำรวจเชิงวิพากษ์” นี้ มุ่งสำรวจองค์ความรู้เรื่องไทยศึกษาที่ได้พัฒนาเติบใหญ่และแตกแขนงออกไปมากมายในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา วิธีวิจัยเน้นการสำรวจเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้ทฤษฎีนั้น ๆ ในการศึกษาสังคมไทย นอกจากนี้ยังมีความมุ่งหมายที่จะเสนอแนะประเด็นปัญหาและแนวทางการวิจัยในอนาคต เพื่อผลักดันภูมิปัญญาไทยให้เข้มแข็งและเดินไปในทิศทางที่ก้าวหน้าต่อไป บทความ 7 เรื่องในชุด “สถานภาพไทยศึกษา: สำรวจเชิงวิพากษ์” นี้ 6 เรื่องได้มีการนำเสนอในการประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 6 ส่วนอีกบทความหนึ่งที่คณะบรรณาธิการได้เพิ่มเติมเข้ามาคือบทความทางประวัติศาสตร์ของธงชัย วินิจจะกูล ทั้งนี้เพื่อเสริมแง่มุมของไทยศึกษาจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของไทยศึกษา สิ่งที่บทความที่ 7 สะท้อนให้เห็นตรงกันก็คือ พัฒนาการของแนวการศึกษาสังคมไทยหรือไทยศึกษาในระยะแรกนั้นเป็นแบบ “ฝรั่งศึกษาไทย” โดยเริ่มต้นจากชาวตะวันตกที่เข้ามาใช้ชีวิตในประเทศสยาม ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ล้าหลังทั้งทางเทคโนโลยีและแสนยานุภาพทางการทหาร อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาการคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคม วิกฤตดังกล่าวบีบให้ราชสำนักต้องเร่งปรับตัว สร้างความเป็นเอกภาพในราชอาณาจักร และเพื่อการนี้นักปราชญ์ในราชสำนักจึงรับเอาวิธีการจัดระบบระเบียบความรู้แบบตะวันตกมาใช้ในการศึกษาสังคมไทย ซึ่งในทัศนะของราชสำนักขณะนั้นเรื่องของสังคมไทยก็คือเรื่องราวของราชวงศ์ พุทธศาสนา และวัฒนธรรม ที่อธิบายจากมุมมองของราชสำนัก

บรรณานุกรม :
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา . (2539). สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา . 2539. "สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา . "สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539. Print.
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา . สถานภาพไทยศึกษา : สำรวจเชิงวิพากษ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2539.