ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย
นักวิจัย : อุรา เด่นวิภัยเลิสล้ำ
คำค้น : การศึกษาเปรียบเทียบ , ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร , ภาษาจีน -- สำนวนโวหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา ธันวานิวัฒน์ , ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741432941 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าใน ภาษาจีนที่มากกว่า 3 คำขึ้นไป กับสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาไทย และเพื่อ วิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า ในภาษาทั้งสอง ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะรูปแบบทั่วไปของสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า ในภาษาจีนกับในภาษาไทย มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในด้านการใช้คำว่า เงิน ทอง และของ มีค่าคำเดียวในสำนวนและการใช้คำว่า เงิน ทอง และของมีค่าสองคำในสำนวน ผลจากการศึกษา เปรียบเทียบความหมายของสำนวนจีนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่ากับสำนวนไทยที่มีความหมาย คล้ายคลึงกัน สรุปได้เป็น 3 ประเภทคือ สำนวนจีนกับสำนวนไทยที่ความหมายเหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกันและใช้คำว่า เงิน ทอง และของมีค่าเหมือนกัน สำนวนจีนกับสำนวนไทยที่ความหมาย เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแต่คำว่า เงิน ทอง และของมีค่าที่ใช้นั้นต่างกัน และสำนวนจีนกับ สำนวนไทยที่ความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันแต่สำนวนไทยไม่ได้กล่าวถึงคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า นอกจากนี้ยังมีสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า ซึ่งไม่มีสำนวนที่มีความหมาย เดียวกันในอีกภาษาหนึ่ง สรุปได้เป็น 2 ประเภทคือ สำนวนจีนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า ซึ่งไม่มีสำนวนไทยในความหมายเดียวกัน และสำนวนไทยที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า ซึ่งไม่มี สำนวนจีนในความหมายเดียวกัน ประการสุดท้ายความหมายของคำว่า เงิน ทอง และของมีค่า ในสำนวนจีนและสำนวนไทยสื่อความหมายทั้งโดยตรงและโดยนัย

บรรณานุกรม :
อุรา เด่นวิภัยเลิสล้ำ . (2548). การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรา เด่นวิภัยเลิสล้ำ . 2548. "การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุรา เด่นวิภัยเลิสล้ำ . "การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อุรา เด่นวิภัยเลิสล้ำ . การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีคำว่า เงิน ทอง และของมีค่าในภาษาจีนกับในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.