ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย
นักวิจัย : วิเชียร สุขวิบูลย์
คำค้น : เสรีภาพทางข่าวสาร , ข้อมูลข่าวสารของราชการ , สื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรณพ เธียรถาวร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746367013 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย เสรีภาพในการแสวงหาข่าวสารของสื่อมวลชน การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชน ผลการวิจัยที่สำคัญดังนี้ 1.สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทยด้านสื่อสิ่งพิมพ์ มีมากกว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนมีมาก ทั้งกฎหมายทั่วไป และกฎหมายพิเศษ แม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับรับรองสิทธิเสรีภาพการแสวงหาข่าวสาร แต่จากการวิจัยไม่ได้เป็นไปตามนั้น เนื่องจากภาวะการเมือง กลไกรัฐ เสถียรภาพของรัฐบาล และความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกฎหมายสื่อสารมวลชน กับให้สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น จึงจะสมบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชน และสิทธิการรับรู้ข่าวสารได้อย่างสมบูรณ์

บรรณานุกรม :
วิเชียร สุขวิบูลย์ . (2539). สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร สุขวิบูลย์ . 2539. "สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร สุขวิบูลย์ . "สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วิเชียร สุขวิบูลย์ . สิทธิการรับรู้ข่าวสารราชการของสื่อมวลชนไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.