ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ทองบัน ทำโยธา
คำค้น : โรงเรียน -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360671 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประชากรคือผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวดวิชา / หน่วยงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามและแบบวิเคราะห์เอกสารวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการดำเนินงานด้านวิชาการดังนี้ 1.ด้านการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตร มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตร และ จัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อรองรับกับนโยบายของโรงเรียน โดยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนหลักการและจุดหมายของหลักสูตรมีการติดตามผลจากปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารตรวจเยี่ยมอาคารเรียนด้วยตนเอง 2.ด้านการจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่ จัดตามวุฒิการศึกษา ความสามารถและประสบการณ์ของครู มีการติดตามผลงานจากการสังเกตการปฏิบัติงานของครู และสอบถามจากหัวหน้าหมวดวิชา / หน่วยงาน 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น และให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ติดตามงานโดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของครู 4.ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน มีงบประมาณจัดซื้อและซ่อมแซมสื่อ ให้ครูอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการติดตามผล โดยสังเกตจากการสอนของครู 5.ด้านการจัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เน้นการบำรุงรักษาสื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้ได้เสมอ มีสถานที่บริการเป็นสัดส่วน 6.ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำแผนการสอน เตรียมสื่อการเรียนการสอน มีคู่มือเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้า มีการติดตามผลโดยการสอบถาม สังเกต และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 7.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คำนึงถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของมูลนิธิฯ ความพร้อมของโรงเรียนและความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ มีการติดตามผลโดยให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินผล และรายงานเป็นระยะ 8. ด้านการวัดผลและประเมินผล ดำเนินตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน และนำผลจากการวัดผลประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 9. ด้านการจัดการนิเทศภายใน มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานการนิเทศ จัดกิจกรรมการนิเทศให้กับครูได้ศึกษาดูงานของสถาบันอื่น ปัญหาการดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนส่วนใหญ่ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีข้อจำกัดด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ ไม่เพียงพอกับความต้องการ

บรรณานุกรม :
ทองบัน ทำโยธา . (2539). การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทองบัน ทำโยธา . 2539. "การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทองบัน ทำโยธา . "การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ทองบัน ทำโยธา . การศึกษาการดำเนินงานด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.