ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท
นักวิจัย : ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ
คำค้น : เด็ก -- การเจริญเติบโต , พัฒนาการของเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746365657 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการบุตรของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบทที่มีบุตรคนแรกอายุ 2-3 ปี จำนวน 60 คน จัดเป็นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการให้ความรู้ที่บ้านและกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 2-3 ปี คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 2-3 ปี แบบทดสอบความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตร แบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตร และแบบทดสอบพัฒนาการของเด็กไทยของอุดมลักษณวิจารณ์ และคณะ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC และสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของมารดาที่ได้รับความรู้ที่บ้าน พบว่า หลังการทดลองดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของมารดาที่ไม่ได้รับความรู้ที่บ้าน พบว่า ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของมารดา พบว่า มารดาที่ได้รับความรู้ที่บ้านมีคะแนนเฉลี่ยดีกว่ามารดาที่ไม่ได้รับความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ . (2539). ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ . 2539. "ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ . "ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ตติรัตน์ พัฒนาอุตสาหกิจ . ผลการให้ความรู้ที่บ้านเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการบุตรต่อความรู้ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปฐมวัย ของมารดาผู้ใช้แรงงานในชนบท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.