ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย
นักวิจัย : อรรถชัย จินตะเวช
คำค้น : อ้อย , แบบจำลอง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG3720003 , http://research.trf.or.th/node/2335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย “การพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทย” เป็นโครงการแรกภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใช้แก้ปัญหาการคาดการณ์ของผลผลิตอ้อยในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่แปลงจนถึงภูมิภาคและประเทศอย่างเป็นระบบ โดยวิธีการแบบจำลองพืช ระบบข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมีสามสถาบันภายในประเทศดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความสำคัญของโครงการนี้ ประการแรก ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการคาดการณ์ผลผลิตอ้อยด้วยแนวทางระบบศาสตร์โดยปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการวิจัยเกษตรไทย ประการที่สองคือ การพัฒนาเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและกรมวิชาการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ยังได้สนับสนุนงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบและสาขาวิชาพืชไร่ ซึ่งทั้งหมดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ในด้านพัฒนาสาระทางวิชาการ พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและเพิ่มทักษะการวิจัยด้วย

บรรณานุกรม :
อรรถชัย จินตะเวช . (2537). โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถชัย จินตะเวช . 2537. "โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถชัย จินตะเวช . "โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537. Print.
อรรถชัย จินตะเวช . โครงการจัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยการพัฒนาและการทดสอบแบบจำลองคอมพิวเตอร์อ้อยในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2537.