ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส
นักวิจัย : ฐิรดา ทองใบ
คำค้น : แผลเพ็ปติก -- การรักษาด้วยยา , เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วโรชา มหาชัย , ดวงพร ทองงาม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8061
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549

ความสำคัญและที่มาของปัญหางานวิจัย ภาวะ dyspepsia เป็นปัญหาที่พบบ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยมักได้รับยาลดกรดในกระเพาะอาหารกลุ่ม proton pump inhibitor มาก่อน ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดผลลบลวงต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไร การศึกษานี้ต้องการศึกษาผลของยาโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบถึงผลของยาโอมีพราโซล ที่มีต่อการตรวจหา เชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษานี้ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษาวิจัย 36 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน มีผล urease test เป็นบวก และยืนยันด้วยการตรวจยูเรียเบรทเทส ผู้ป่วยได้รับยา โอมีพราโซล 20 มก. ต่อวัน ไปรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน และนัดมาในวันที่ 14 ของการรักษา เพื่อมาทดสอบ ยูเรียเบรทเทส ในรายที่ผลการตรวจเป็นลบจะนัดกลับมาตรวจซ้ำหลังหยุดยา 7 วัน ผลการวิจัย ผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษาวิจัย 36 ราย อายุเฉลี่ย 47+-13.23 ปี เป็นชาย 8 ราย (ร้อยละ 22) หญิง 28 ราย (ร้อยละ 78) ตรวจพบเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ให้ยาโอมีพราโซล 20 มก. ต่อวัน ไปรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน และนัดผู้ป่วยมาในวันที่ 14 ของการรักษาเพื่อตรวจยูเรียเบรทเทส ซ้ำ พบว่าเกิดผลลบลวง 5 รายใน 36 ราย คิดเป็น ร้อยละ 13.9 และหลังหยุดยา 7 วันผลการตรวจกลับมาเป็นบวกในผู้ป่วยทั้งหมด สรุป การรับประทานยา โอมีพราโซล มีผลรบกวนการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรจริง โดยทำให้เกิดผลลบลวงต่อการตรวจ ร้อยละ 13.9 ดังนั้นควรหยุดยาก่อนมาตรวจ 7 วันเพื่อป้องกันการเกิดผลลบลวง

บรรณานุกรม :
ฐิรดา ทองใบ . (2549). การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิรดา ทองใบ . 2549. "การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิรดา ทองใบ . "การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ฐิรดา ทองใบ . การศึกษาผลของยารักษาแผลในกระเพาะอาหารโอมีพราโซลต่อการตรวจหาเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไรโดยวิธียูเรียเบรทเทส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.