ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต
นักวิจัย : สุกัญญา เชยโพธิ์
คำค้น : ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก , การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรเจิด พละการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การปรับแก้เรขาคณิตของข้อมูลภาพดาวเทียมใช้ค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพื้นดินที่ได้จากการวัดค่าพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอส ซึ่งต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ข้อมูลค่าพิกัดที่นำมาจากกูเกิลเอิร์ธอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับแก้เรขาคณิต นอกจากนี้กูเกิลเอิร์ธยังมีภาพรายละเอียดสูงจากดาวเทียมควิกเบิร์ด ที่สามารถนำรายละเอียดที่ปรากฎบนข้อมูลภาพมาแปลความ เพื่อกำหนดพื้นที่ตัวอย่างของสิ่งปกคลุมดินและนำไปใช้ในขั้นตอนการจำแนกแบบกำกับดูแลด้วยวิธีความน่าจะเป็นได้สูงสุดต่อไป จากผลการเปรียบเทียบค่าพิกัดจากกูเกิลเอิร์ธ กับค่าพิกัดจุดควบคุมภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดค่าพิกัดด้วยจีพีเอสและค่าพิกัดจากจุดที่เด่นชัดบนข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต อีทีเอ็มพลัส ที่ปรับแก้เรขาคณิตของข้อมูลภาพแล้ว พบว่า ค่าพิกัดบนข้อมูลภาพดาวเทียมควิกเบิร์ด มีค่าคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งประมาณ 1.6-2.3 เมตร และค่าพิกัดบนข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต อีทีเอ็มพลัส มีค่าคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่ง 24.8 เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำค่าพิกัดจากกูเกิลเอิร์ธใช้ในการปรับแก้เชิงเรขาคณิตของข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต อีทีเอ็มพลัสได้ และผลการจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต อีทีเอ็มพลัส โดยใช้ผลการแปลรายละเอียดที่ปรากฎบนข้อมูลภาพดาวเทียมควิกเบิร์ดจากกูเกิลเอิร์ธช่วยในการกำหนดพื้นที่ตัวอย่าง พบว่าผลการแปลรายละเอียดที่ปรากฎบนข้อมูลภาพดาวเทียมควิกเบิร์ดสามารถช่วยในการกำหนดพื้นที่ตัวอย่างในการจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต อีทีเอ็มพลัสได้ถูกต้องเหมาะสมกับคุณสมบัติของข้อมูลภาพที่นำมาใช้ นอกจากนี้ผลการศึกษารายละเอียดที่ปรากฎบนข้อมูลภาพดาวเทียมควิกเบิร์ดจากกูเกิลเอิร์ธ สามารถเพิ่มรายละเอียดของผลการจำแนกสิ่งปกคลุมดินได้ เช่น ผลการจำแนกสิ่งปกคลุมดินประเภทพื้นที่เมือง สามารถเพิ่มรายละเอียดได้ว่าในพื้นที่เมืองประกอบด้วย ชุมชนเมือง, ย่านอุตสาหกรรม เป็นต้น

บรรณานุกรม :
สุกัญญา เชยโพธิ์ . (2549). การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา เชยโพธิ์ . 2549. "การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกัญญา เชยโพธิ์ . "การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุกัญญา เชยโพธิ์ . การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.