ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ลลิดา เปลี่ยนดี
คำค้น : การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน , การสื่อสารทางการศึกษา , ชุมชนกับโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741420919 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการสื่อสาร ปัจจัยการสื่อสาร และปัจจัยอื่นของโรงเรียน วัดยายร่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 30 คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการการสื่อสารขอโรงเรียนวัดยายร่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน "ผู้ส่งสาร" ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดยายร่มที่ได้รับราชการและมีประสบการณ์ในอาชีพครูมากกว่า 10 ปี และเป็นผู้มีทักษะและความชำนาญด้านให้การศึกษา ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะทำการสื่อสาร และต่อผู้รับสาร "สาร" โรงเรียนวัดยายร่มเลือกใช้สารที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน สารที่ชุมชนและผู้ปกครองจำเป็นต้องรับทราบและติดตามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโรงเรียน "สื่อ" โรงเรียนวัดยายร่มเลือกใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ ภายในโรงเรียน เช่น แผ่นพับ จุลสารยายร่มสัมพันธ์ จดหมาย สื่อกิจกรรม เช่น การประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำชุมชนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมเยียนบ้านนักเรียน สื่อบุคคล ได้แก่ การบอกเล่าจากปากต่อปากของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน รวมทั้ง สื่ออื่นๆ เช่น เวบไซด์ ป้ายผ้า คัทเอาน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ "ผู้รับสาร" มีความแตกต่างและหลายหลายมากทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ แต่มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนวัดยายร่ม "ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร" ชุมชนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการบอกต่อไปยังเพื่อนในกลุ่มของตนให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนอีกด้วย 2. ปัจจัยการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชน โรงเรียนวัดยายร่มมีการสื่อสารทั้งในแบบทางเดียวและแบบสองทาง มีการสื่อสารทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังใช้การสื่อสารทั้งแบบวัจนะภาษา และแบบอวัจนะภาษา รวมทั้งใช้การสื่อสารตามแนวดิ่งและแนวราบ 3. ปัจจัยอื่น ที่มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชน ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. นโยบายของโรงเรียน 2. การวางแผนดำเนินงาน ปัจจัยรอง ได้แก่ 1. สภาพและขนาดของชุมชน 2. วิถีชิวิตของคนในชุมชน 3. ผู้นำและผู้ที่มีอิทธิพลในชุมชน 4. นโยบายทางด้านการศึกษาของภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 5. หน่วยงานภายนอก บริษัท ห้างร้านที่สนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

บรรณานุกรม :
ลลิดา เปลี่ยนดี . (2548). การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลิดา เปลี่ยนดี . 2548. "การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลิดา เปลี่ยนดี . "การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ลลิดา เปลี่ยนดี . การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.