ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา
นักวิจัย : เขมะจิตติ เขมะโยธิน
คำค้น : เรดอน -- การวัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถพร ภัทรสุมันต์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741749449 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ได้พัฒนาระบบวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอน-222 ([superscript 222]Rn) โดยใช้วิธีวัดรังสีเบตา ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนวัดรังสีเบตาซึ่งประกอบด้วยหัววัดแบบไกเกอร์กับอุปกรณ์นับ/อุปกรณ์วัดอัตรารังสี และส่วนเก็บตัวอย่างอากาศซึ่งประกอบด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศกับจานเปลี่ยนกระดาษกรอง ได้ใช้กระดาษกรอง Whatman ชนิด GF/F ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. เก็บตัวอย่างอากาศเป็นเวลา 6 นาที แล้วนับรังสีเบตาจากธาตุลูกของเรดอน-222 เป็นเวลา 15 นาที การเก็บตัวอย่างอากาศและการนับรังสีเบตาถูกควบคุมแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งในที่สุดความเข้มข้นของเรดอน-222 จะถูกแสงบนจอภาพ ได้ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นในการวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 ในอากาศในสถานที่ต่างๆ ของอาคารภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ซึ่งพบว่าความเข้มข้นของเรดอน-222 ที่วัดได้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากเครื่องวัดเรดอน RAD 7

บรรณานุกรม :
เขมะจิตติ เขมะโยธิน . (2548). การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เขมะจิตติ เขมะโยธิน . 2548. "การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เขมะจิตติ เขมะโยธิน . "การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เขมะจิตติ เขมะโยธิน . การพัฒนาระบบตรวจวัดความเข้มข้นของเรดอน-222 โดยการวัดรังสีเบตา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.