ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์
นักวิจัย : ศาสตร์ ชัยวรพร
คำค้น : แอชลีย์, ริชาร์ด เค , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , โพสต์โมเดิร์นนิสม์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741433131 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8436
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ในการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นัยยะของแนวคิดหลังสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านงานเขียนของริชาร์ด เค แอชลีย์ 2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การท้าทายของแนวคิดหลังสมัยใหม่ที่มีต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านงานเขียนของ ริชาร์ด เค แอชลีย์ และ 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปฏิกิริยาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการท้าทายของแนวคิดหลังสมัยใหม่ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในภาพรวมและที่เกิดจากงานเขียนของ ริชาร์ด เค แอชลีย์ งานวิจัยฉบับนี้ใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นกรอบความคิด รวมไปถึงเป็นแนวทางในการนำไปสู่คำตอบของงานวิจัยชิ้นนี้ในการศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจนัยยะและการท้าทายของแนวคิดดังกล่าวที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลชั้นรอง ในรูปแบบของเอกสารและตัวบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาและกรอบความคิดที่ผู้ศึกษาได้ตั้งเอาไว้ งานวิจัยฉบับนี้จึงเป็นการสรุปความเก็บประเด็นและตีความข้อมูลชั้นรองที่รวบรวมมา สำหรับผลการศึกษาพบว่า การท้าทายของแนวคิดหลังสมัยใหม่มิได้ล้มล้างหรือมาแทนที่แนวคิดเดิมที่เคยมีมาในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพียงแต่ตั้งคำถามเพื่อแสดงให้เห็นความผิดพลาด ข้อบกพร่อง จุดหละหลวม และการปิดกั้นของแนวคิดหรือองค์ความรู้แม่แบบที่ครอบงำ จนนำไปสู่การเปิดขยายพื้นที่ทางความคิดให้มีความแตกต่างหลากหลายและสร้างโอกาสของความเป็นไปได้ต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดมุมมองหรือแนวทางใหม่ในการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บรรณานุกรม :
ศาสตร์ ชัยวรพร . (2548). แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศาสตร์ ชัยวรพร . 2548. "แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศาสตร์ ชัยวรพร . "แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศาสตร์ ชัยวรพร . แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษางานของริชาร์ด เค แอชลีย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.