ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
นักวิจัย : รัชวินทร์ แสงนาค
คำค้น : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , การส่งเสริมสุขภาพ , โรงเรียน -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ทวีพรปฐมกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745323748 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7930
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของ สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพในสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านแผนงาน ด้านการพัฒนาโครงการที่ขอสนับสนุนเงินทุน ด้านหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการ ด้านการพัฒนารูปแบบและการประชาสัมพันธ์ ด้านการติดตามและประเมินผล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2548 จำนวน 999 คนทั่วประเทศ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติทั้งหมดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เอสพีเอส ฟอร์วินโดว์ (SPSS : Statistical Package for the Social Science for Window) เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และใช้ไคว์สแควร์เปรียบเทียบการรับรู้ทั้ง 5 ภูมิภาคด้วยความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. การรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อบทบาทของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวกับโครงการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 2. การรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ภูมิภาคต่อบทบาทของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวกับโครงการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
รัชวินทร์ แสงนาค . (2548). การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชวินทร์ แสงนาค . 2548. "การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชวินทร์ แสงนาค . "การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
รัชวินทร์ แสงนาค . การศึกษาบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.