ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่
นักวิจัย : นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
คำค้น : food , Formaldehyde , Hybrid flow analyzer , ฟอร์มัลดีไฮด์ , อาหาร , ไฮบริดโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980205 , http://research.trf.or.th/node/2285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ นำเสนอการพัฒนาระบบวิเคราะห์ใหม่ สำหรับวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร โดยพัฒนามาจากการรวมสมบัติของสองระบบวิเคราะห์เข้าด้วยกัน ได้แก่ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส และระบบซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาลิซิส ซึ่งได้มีผู้เสนอเมื่อไม่นานมานี้ โดยเรียกระบบใหม่นี้ว่า ไฮบริดโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการใช้ปฏิกิริยาของฮานส์เพื่อวิเคราะห์ฟอร์มัลดีไฮด์ อีกทั้งยังได้ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่ระบบการขับเคลื่อนสารละลายเพื่อเพิ่มความไวในการวิเคราะห์ ระบบไฮบริดโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสที่พัฒนาขึ้นมานี้เหมาะที่จะนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ประจำ สำหรับตรวจการลักลอบใช้ฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร เพื่อเพิ่มอายุการเก็บอาหารนั้นๆ โดยให้ช่วงความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานที่ความเข้มข้นฟอร์มัลดีไฮด์ตั้งแต่ 10 ถึง 100 ไมโครโมล่าล์ และมีขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์ที่ 7 ไมโครโมล่าล์ นอกจากนี้ยังให้ความแม่นยำในการวิเคราะห์สูง (0.7% RSD, n=10) พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้กับตัวอย่างผักสดและปลาหมึกกรอบที่มีขายทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ได้มีการปรับแผนจากเดิมที่จะพัฒนาระบบการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในตัวอย่างอากาศ เนื่องจากประสบปัญหาในการเตรียมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์มาตรฐาน ซึ่งใช้ระบบที่ซับซ้อนและมีราคาแพง มาเป็นการประยุกต์ใช้ระบบที่มีการไหลแบบอื่นเพื่อการวิเคราะห์สารหนู (As)โดยระบบใหม่นี้จะมีประโยชน์ในการประเมินสภาวะการปนเปื้อนของสารหนูในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และเป็นการตรวจวัดสารหนูแบบใหม่ โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคนิค เพอร์แวปพอเรชันร่วมกับระบบโฟลอินเจคชัน และการตรวจวัดแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ ซึ่งการตรวจวัดดังกล่าวอาศัยคุณสมบัติการเป็นตัวเร่งของ Cr(III) ที่มีต่อปฏิกิริยาระหว่างลูมินอลกับไฮโดรเจน เพอออกไซด์ ที่สภาวะการทดลองที่เหมาะสม จะได้กราฟมาตรฐานที่เป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.05 ถึง 1.0 mg As L-1 และมีขีดความสามารถต่ำสุดในการวิเคราะห์เท่ากับ 0.05 mg As L-1 ระบบวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณ As(III) ในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ ดิน และดินตะกอนในบริเวณอำเภอร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ As(V) ได้อีกด้วย A new system was developed for robust and routine analysis of formaldehyde in food. The system was studied based on a recent concept of a combination between flow injection analysis and sequential injection analysis. This automatic-flow concept is called hybrid flow analysis (HFA). In this presented work, Hanztsch reaction was employed. A heating system was incorporated with the liquid delivery system to enhance the sensitivity. The developed HFA analyzer is suitable for routine monitoring of illegal use of formaldehyde in food, as preservative. The HFA analyzer provides linear calibration from 10-100 M with limit of detection of 7 M. Precision was satisfactorily good (0.7% RSD, n =10). The system was successfully applied to determine HCHO in some vegetables and re-dried squid available in Bangkok. Further Work on monitoring formaldehyde gas in ambient air was postponed since it had difficulty dealing an expensive system for preparation of standard formaldehyde gaseous. Therefore, we came up with a new method for chemiluminescence detection of arsine gas. The method has been developed using flow injection technique coupled to pervaporation (PV) unit. This chemiluminescence method is based on use of the catalytic activity of Cr(III) on the reaction between luminol and hydrogen peroxide. At the optimized condition, linear calibrations were obtained at arsenic concentrations between 0.05 to 1.0 mg As L-1, with the limit of detection (3S/N) of 0.05 mg As L-1. This work presents some applications of this new detection method for arsine in determination of As(III) in water, soil and sediment samples in Ron Piboon district (Nakhon Si Thammarat province, Thailand). Application for As (V) is also possible.

บรรณานุกรม :
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ . (2553). วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ . 2553. "วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ . "วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ . วาล์วอินเจคชัน-เทคนิคที่มีการไหลแบบใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.