ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ราณี ทับเที่ยง
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , การศึกษา -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360698 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการเตรียมการ การดำเนินการและการประเมินผลการใช้หลักสูตรในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูหัวหน้าหมวดวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการเตรียมความพร้อม ร.ร. ส่วนใหญ่มีการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการสอน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระดับในโรงเรียนใช้การปรับการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โดยการประชุมผู้ปกครอง มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดเตรียมสถานที่โดยครูผู้สอน มีการเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์โดยสนับสนุนให้ครูใช้และศึกษาเพิ่มเติม จัดครูเข้าสอนโดยใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถ มีการจัดทำแผนการเรียน ประเมินผลการเตรียมการโดยวิธีประชุม การเตรียมการนิเทศติดตามผลโดยคณะกรรมการ ด้านปัญหาพบว่าครูไม่มีเวลาจัดทำ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและขาดทักษะในการวิเคราะห์แบบทดสอบ ครูมีจำนวนไม่เพียงพอ ขาดการวางแผนเพื่อการนิเทศ 2) ด้านการดำเนินการ ร.ร. ส่วนใหญ่พบว่า จัดการเรียนการสอน โดยมีการแจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์วิธีการประเมินและเกณฑ์ และใช้วิธีสอนแบบบรรยาย มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์ ส่วนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งเน้นการส่งเสริมทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนวดำเนินการโดยคณะกรรมการแนะแนว การสอนซ่อมเสริมใช้วิธีสอนทั้งเด็กเก่งและเด็กอ่อน สำหรับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเน้นการตัดสินผลการเรียนและการนิเทศติดตามผลใช้วิธีเยี่ยมชั้นเรียน ปัญหาการดำเนินการพบว่าครูไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด ขาดงบประมาณสนับสนุนสำหรับการจัดสื่อและวัสดุ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบไม่ได้จบด้านแนะแนวมาโดยตรง ไม่มีเวลาในการสอนซ่อมเสริม ผู้ได้รับมอบหมายขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการนิเทศ 3) ด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตร ร.ร. ส่วนใหญ่ติดตามกำกับการปฏิบัติงานในการเตรียมการประเมินมีการนำผลไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ปัญหาคือขาดเครื่องมือ และขาดการติดตามอย่างจริงจัง

บรรณานุกรม :
ราณี ทับเที่ยง . (2539). การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราณี ทับเที่ยง . 2539. "การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราณี ทับเที่ยง . "การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ราณี ทับเที่ยง . การศึกษาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.