ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12
นักวิจัย : ประจญ ถาวร
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360701 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7887
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และปัญหาการดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารโรงเรียน 328 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 376 คน รวม 704 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1.ด้านการเตรียมการ โรงเรียนมีการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานการใช้หลักสูตร โดยครูวิชาการร่วมจัดทำ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เตรียมครูผู้สอนโดยการส่งครูเข้าอบรมสัมมนา การเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครูผู้สอน และให้ครูนำอุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้เป็นสื่อ ด้านสถานที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นผู้จัดเตรียม การเตรียมการนิเทศจัดให้ครูผู้สอนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ส่วนการเตรียมการวัดผลประเมินผลใช้วิธีส่งครูเข้ารับการอบรม ด้านการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรให้ครูชี้แจงหลักสูตรแก่นักเรียน ปัญหาที่พบได้แก่ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ และจำนวนครูผู้สอนเกือบครึ่งหนึ่งไม่มีวุฒิทางวิชาภาษาอังกฤษ ขาดเอกสารประกอบหลักสูตร ห้องเรียนใช้ฝึกปฏิบัติการทางภาษา และ เอกสารการวัดผลประเมินผล 2.ด้านการดำเนินงาน ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีสอนแบบสนทนา ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูจัดทำสื่อการสอนมีการสอนซ่อมเสริม การวัดผลประเมินผล การแนะแนวการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปัญหาที่พบนักเรียนมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน ครูขาดความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ ไม่เพียงพอในการจัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ครูผู้สอนมีงานมากไม่มีเวลาสอนซ่อมเสริม ครูขาดความรู้ในการวัดผลประเมินผล 3.ด้านการประเมินผล โรงเรียนส่วนใหญ่มีการประเมินผลการเตรียมการดำเนินงานและการดำเนินงานโดยวิธีการสอบถามจากครูผู้สอน

บรรณานุกรม :
ประจญ ถาวร . (2539). การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจญ ถาวร . 2539. "การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจญ ถาวร . "การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ประจญ ถาวร . การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.