ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย
นักวิจัย : กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
คำค้น : กิจกรรมเสริมหลักสูตร , กิจกรรมการเรียนการสอน , การพัฒนานักเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418833 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7877
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และนักเรียนที่เป็นประธานกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศและกิจกรรมชมรม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบสังเกตการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนและแบบศึกษาเอกสาร สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรมจัดทำโครงการจัดกิจกรรมและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจเตรียมอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ ส่วนครูที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก ปัญหาด้านการเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ สถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 2. ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปฐมนิเทศสมาชิกเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของการเข้า ร่วมกิจกรรมและวางแผนโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มีการลือกตั้งคณะกรรมการ ครูที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียนร่วมกันคิดแนวการจัดกิจกรรม และครูที่ปรึกษากิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบติดตามดูแลการจัดกิจกรรม ปัญหาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ 3. ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประเมินผลการจัดกิจกรรมระหว่างและหลังการจัดกิจกรรม ครูที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ปัญหารการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ไม่มีการบันทึกผลการประเมินการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร การรายงานผลการจัดกิจกรรมล่าช้าและจัดทำไม่สม่ำเสมอ

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ . (2548). การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ . 2548. "การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ . "การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ . การศึกษาการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนดาราวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.