ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล
นักวิจัย : สายรุ้ง แสงแจ้ง
คำค้น : ลิสเรลโมเดล , วิทยานิพนธ์ , การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387006 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7843
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

พัฒนาโมเดลปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์โดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล กลุ่มประชากรที่ศึกษามี จำนวน 258 คน คือ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2538 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี สารสนเทศที่ได้รับจากกระบวนการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี ถูกนำมารวมกับสารสนเทศที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสมมุติฐาน (2) การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สำหรับการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ภายใต้เงื่อนไขของการมีทฤษฎีสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ เพื่อทดสอบโมเดลสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสารเพียงอย่างเดียว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรี และการสังเคราะห์เอกสาร ผลการตรวจสอบพบว่า โมเดลที่ดีที่สุดอธิบายความแปรปรวนของปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ได้ร้อยละ 28 มีค่าไค-สแควร์เท่ากับ 197.84, p=0.68 ที่องศาอิสระ 208 ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.92 ตัวแปรความสามารถของนิสิตและแรงจูงใจในการทำวิจัย มีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อปัญหาการทำวิทยานิพนธ์

บรรณานุกรม :
สายรุ้ง แสงแจ้ง . (2540). การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายรุ้ง แสงแจ้ง . 2540. "การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายรุ้ง แสงแจ้ง . "การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สายรุ้ง แสงแจ้ง . การพัฒนาโมเดลปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยการวิเคราะห์แบบฟอลท์ทรีและลิสเรล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.