ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน
นักวิจัย : รัชรินทร์ มุคดา
คำค้น : ข้อสอบ , การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก , แมนเทล-แฮนส์เซล , การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย กาญจนวาสี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384627 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7842
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูป โดยศึกษาจากข้อมูลที่จำลองขึ้นด้วยโปรแกรม IRTDATA เงื่อนไขที่ศึกษาได้แก่ (1) กลุ่มความสามารถผู้สอบ 3 ระดับ คือ กลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ำ (2) ค่าความยากของข้อสอบ 3 ระดับ คือ กลุ่มข้อสอบที่มีค่าความยาก สูง ปานกลาง และต่ำ (3) ค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบ 3 ระดับ คือ กลุ่มข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกสูง ปานกลาง และต่ำ รวมเงื่อนไขที่ศึกษาทั้งหมด 27 เงื่อนไข ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยภาพรวมวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลกับวิธีถดถอยโลจิสติกมีประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบแบบอเนกรูปเท่ากัน ในกลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ำ 2. ในกลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถสูง ข้อสอบที่ตรวจพบการทำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูปมากที่สุดเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากสูง ค่าอำนาจจำแนกสูง 3. ในกลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถปานกลาง ข้อสอบที่ตรวจพบการทำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูปมากที่สุดเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลาง ค่าอำนาจจำแนกสูง 4. ในกลุ่มผู้สอบที่มีความสามารถต่ำ ข้อสอบที่ตรวจพบการทำหน้าที่ต่างกันแบบอเนกรูปมากที่สุดเป็นข้อสอบที่มีค่าความยากต่ำ ค่าอำนาจจำแนกสูง

บรรณานุกรม :
รัชรินทร์ มุคดา . (2540). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชรินทร์ มุคดา . 2540. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชรินทร์ มุคดา . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
รัชรินทร์ มุคดา . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล กับวิธีถดถอยโลจิสติกในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกัน ของแบบสอบถามแบบอเนกรูป ในกรณีที่จัดกลุ่มความสามารถ ค่าความยากของข้อสอบ และค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.