ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน
นักวิจัย : รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์
คำค้น : ทัศนคติ , แบบสอบถาม , มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387383 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7847
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงและความคงที่ในการตอบของผู้ตอบ มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวก และทางลบต่างกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ มาตรวัดเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ฉบับที่มีข้อคำถามชุดเดียวกันต่างกันเพียงการจัดเรียงลำดับข้อคำถาม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบางกะปิ จำนวน 600 คน วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าความเที่ยงตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยโปรแกรมลิสเรลและวิเคราะห์ค่าความคงที่ในการตอบ โดยการเปรียบเทียบตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ของผู้ตอบในแต่ละมาตรวัด ผลการวิจัยพบว่ามาตรวัดเจตคติที่มีการจัดเรียงลำดับ ข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกันทั้ง 4 ฉบับ มีความตรงเชิงโครงสร้างไม่แตกต่างกันทุกฉบับ ด้านค่าความเที่ยงพบว่า มาตรวัดทั้ง 4 ฉบับ มีค่าความเที่ยงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และในส่วนของความคงที่ในการตอบพบว่า มาตรวัดทั้ง 4 ฉบับมีความคงที่แตกต่างกันทุกฉบับ

บรรณานุกรม :
รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์ . (2540). การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์ . 2540. "การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์ . "การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
รุ่งทิพย์ รัตนพันธ์ . การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.