ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย
นักวิจัย : อลงกร อมรศิลป์
คำค้น : ไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7839
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคพี อาร์ อาร์ เอส ในสุกร การวิจัยครั้งนี้เป็นการหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย คือ 01NP1 เชื้อไวรัส 01NP1 นี้มีขนาด 15412 นิวคลีโอไทด์ ซึ่งประกอบด้วย 5’ UTR และ 3’ UTR (บริเวณที่ไม่มีการสร้างโปรตีน) และยีน (ORF) จำนวน 8 ยีน คือ ORF1a ORF1b และ ORF2-7 เพื่อที่จะเปรียบเทียบ ความแตกต่างของรหัสพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไทยกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์จากอเมริกา (7 ตัวอย่าง) และ ยุโรป (1 ตัวอย่าง) ผลการวิจัยพบว่าเชื้อไวรัส 01NP1 มีลำดับเบสเหมือนกับเชื้อไวรัส MLV, VR2332, และ BJ-4 เท่ากับ 99.8%, 99.7% และ 99.7% ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการพบว่า เชื้อ 01NP1 มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อไวรัส BJ-4, MLV และ VR2332 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไทย (1NP1) อาจมีต้นกำเนิดและมีวิวัฒนาการมาจากเชื้อไวรัสที่ใช้เป็นวัคซีน นอกจากนี้ยังผลการเปรียบเทียบลำดับเบสพบว่าบริเวณ 5’UTR และ 3’ UTR ของเชื้อไวรัส 01NP1 มีการเปลี่ยนแปลงของลำดับเบสไม่มาก โดยบริเวณที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนมากที่สุด คือ ORF1a การวิจัยครั้งนี้เป็นรายงานแรกในประเทศไทยที่มีการรายงานลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
อลงกร อมรศิลป์ . (2548). การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกร อมรศิลป์ . 2548. "การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกร อมรศิลป์ . "การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อลงกร อมรศิลป์ . การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.