ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่
นักวิจัย : นรมนต์ มหาศิริมงคล
คำค้น : เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต , นิกร ดุสิตสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741433174 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2548 จำนวน 264 คน เป็นเพศชาย 138 คน เพศหญิง 126 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ เพศของวัยรุ่น เพศของผู้ปกครอง การมีพี่น้องเพศเดียวกัน รูปแบบครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู การเฝ้าสังเกต และความใกล้ชิด แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่สองเป็นแบบวัดการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นกับผู้ปกครอง ส่วนที่สามเป็นแบบวัดการเลี้ยงดู การเฝ้าสังเกต และความใกล้ชิด ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่ คือ การเฝ้าสังเกตของผู้ปกครอง เพศของวัยรุ่น เพศของผู้ปกครอง และการเลี้ยงดูในแบบเอาใจใส่โดยปัจจัยดังกล่าวสัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่ถึงร้อยละ 21.50 ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บรรณานุกรม :
นรมนต์ มหาศิริมงคล . (2548). ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรมนต์ มหาศิริมงคล . 2548. "ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรมนต์ มหาศิริมงคล . "ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
นรมนต์ มหาศิริมงคล . ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.