ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พรณี พันมา
คำค้น : กรมสามัญศึกษา , โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร , อนามัยโรงเรียน , โครงการสุขภาพในโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389734 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ในการบริหารงานอนามัยในโรงเรียนจำนวน 118 คน กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ ภารกิจของผู้บริหารซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำนวยการและการควบคุม ซึ่งบริหารงานอนามัยโรงเรียนในเรื่องการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การบริการสุขภาพในโรงเรียน และการให้สุขศึกษาในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีภารกิจในการบริหารงานอนามัยโรงเรียนครบทุกด้าน การกำหนดนโยบายขององค์การเน้นเรื่องงานการบริการสุขภาพ ครูอนามัยโรงเรียนเป็นผู้วางแผนงานที่มีลักษณะเป็นแผนตลอดปี และเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน การจัดทำแผนมีการศึกษาสภาพปัญหาเดิมก่อน และมีการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ การประสานงานภายในองค์การใช้วิธีการจัดให้สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนบุคลากรได้รับการพัฒนาโดยส่งไปอบรม สัมมนาและได้รับการชมเชยในกรณีที่ทำความดีความชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียน และเป็นผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาในขั้นสุดท้ายในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น การควบคุมการปฏิบัติงานใช้การศึกษาจากรายงาน ส่วนภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน การจัดโครงการรองรับแผนงานที่มอบหมาย และภาวะผู้นำของผู้บริหาร พบว่ารายละเอียดของแต่ละงานมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน กล่าวคืองานการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมคือเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ งานบริการสุขภาพคือเรื่องการตรวจสุขภาพ ส่วนงานการให้สุขศึกษาคือ เรื่องการให้ความรู้และเผยแพร่งานด้านสุขภาพอนามัย ส่วนภารกิจที่มีความแตกต่างกันเฉพาะด้านคือ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การติดต่อประสานงานภายนอกหน่วยงาน การมอบหมายงาน และชนิดของรายงานที่ใช้ในการควบคุม ปัญหาการบริหารงานการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานการให้สุขศึกษา คือการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับงานยังทำได้ไม่เต็มที่ งานการบริการสุขภาพ คือ การสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับงานยังไม่ดีเท่าที่ควร

บรรณานุกรม :
พรณี พันมา . (2540). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรณี พันมา . 2540. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรณี พันมา . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พรณี พันมา . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.