ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นฤมล วิศวรุ่งโรจน์
คำค้น : จราจร -- ไทย -- กรุงเทพฯ , หาบเร่ , แผงลอย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384155 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7765
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาจราจร โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมการไม่ยอมรับต่อมาตรการแก้ไขปัญหาจร2าจร ข้อมูลในการวิจัยเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจำนวน 258 ตัวอย่าง ใน 3 เขต คือ เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมตริกซ์ความสัมพันธ์ ตารางไขว้ และการวิเคราะห์จำแนกประเภท ซึ่งทดสอบด้วยความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่รับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรน้อย ไม่พอใจต่อมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร เชื่อว่าการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร จะทำให้ตนเองไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับประโยชน์และจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่จริงใจในการปฏิบัติงาน และค่านิยมรักความสะดวกสบาย มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมไม่ยอมรับต่อมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร ในขณะที่พบว่าความไม่สนใจปัญหาจราจร การมีค่านิยมอิสระเสรี และการขาดระเบียบวินัยของผู้ค้าหาบแร่แผงลอย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการไม่ยอมรับต่อมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร

บรรณานุกรม :
นฤมล วิศวรุ่งโรจน์ . (2540). ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล วิศวรุ่งโรจน์ . 2540. "ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล วิศวรุ่งโรจน์ . "ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
นฤมล วิศวรุ่งโรจน์ . ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.