ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : มยุรี โยธาวุธ
คำค้น : สิ่งแวดล้อมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387634 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษา สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารจำนวน 11 คน และอาจารย์ จำนวน 51 คน โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. การบริหารการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 1.1 ด้านสภาพ พบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีวิธีการคัดเลือกอาจารย์ โดยพิจารณา วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณส่วนใหญ่มากจากมหาวิทยาลัยเอง สถานที่และสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสม และเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจะใช้แบบทดสอบอัตนัยและปรนัย 1.2 ด้านปัญหาพบว่า มหาวิทยาลัยยังขาดอาจารย์ที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ยังไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของทางมหาวิทยาลัย 1.3 ด้านความต้องการพบว่า มหาวิทยาลัยยังต้องการอาจารย์ที่มีความรู้และบทบาท ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา 2. การเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมศึกษา 2.1 ด้านสภาพพบว่า การจัดเนื้อหาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและแบบอภิปราย และนำ ข่าว บทความ จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาเป็นสื่อการสอน และมีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2.2 ด้านปัญหาพบว่า มหาวิทยาลัยมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อ จำนวนสื่อไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และปัญหารูปแบบที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 2.3 ด้านความต้องการพบว่า อาจารย์ต้องการจัดเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมและทันสมัยกับนักศึกษา ต้องการมีห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา และต้องการประเมินเจตคติ การปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

บรรณานุกรม :
มยุรี โยธาวุธ . (2540). สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรี โยธาวุธ . 2540. "สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรี โยธาวุธ . "สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
มยุรี โยธาวุธ . สภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันครุศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.