ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : มาลัย บึงสว่าง
คำค้น : ยาเสพติด , ยาเสพติด -- การควบคุม , การศึกษาขั้นมัธยม , สมุทรปราการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สนานจิตร สุคนธทรัพย์ , กอบกุล พฤกษะวัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746376381 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย : สรุปจากรายการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุสูงสุดพบว่า โรงเรียนมีการจัดทำแผนป้องกันยาเสพติดโดยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร คือให้นักเรียนตระหนัก รู้จักโทษและพิษภัยของยาเสพติด การกำหนดนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือป้องกันไม่ให้มีสารเสพติดในโรงเรียน การกำหนดนโยบาย โครงการกิจกรรมยึดนโยบายของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนแต่งตั้งให้คณะกรรมการรับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด การจัดองค์การ กำหนดให้ฝ่ายปกครองรับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด การใช้อิทธิพลหรือการจูงใจ โรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายของการป้องกันยาเสพติดแก่บุคลากร โดยการแจ้งให้ทราบในที่ประชุม การสร้างทัศนคติ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการทำงาน และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา โรงเรียนมีการประสานงานภายในอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา และประสานงานภายนอกกับสถานีตำรวจเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ สำหรับการประเมินผล โรงเรียนมีหัวหน้างานยาเสพติดรับผิดชอบ ดำเนินการประเมินโดยใช้แบบสอบถามทุก 3 เดือน ผลการประเมินพบว่า สถิตินักเรียนที่ใช้ยาเสพติดน้อยลง ปัญหาที่มีผู้ระบุสูงสุด ได้แก่ ขาดการวางแผนที่จริงจังชัดเจน ขอบข่ายงานไม่ชัดเจนและประเด็นการประเมินผลไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน

บรรณานุกรม :
มาลัย บึงสว่าง . (2540). การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลัย บึงสว่าง . 2540. "การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาลัย บึงสว่าง . "การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
มาลัย บึงสว่าง . การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.