ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ
นักวิจัย : กำพล ปัญญาเวชมานิต
คำค้น : สินเชื่อ , ปัญญาประดิษฐ์ , การเรียนรู้ของเครื่อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจศิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746382039 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7749
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

โปรแกรม C4.5 เป็นโปรแกรมในการเรียนรู้และสร้างต้นไม้ตัดสินใจ หรือกฎการตัดสินใจที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานที่มีการจัดกลุ่มตัวอย่าง ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรม C4.5 ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ให้สามารถทำงานได้ บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 95 การวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรม C4.5 รุ่นที่ 8 ของ J.R.Quinlan เป็นต้นแบบ และใช้โปรแกรมวิชวล C++ เวอร์ชั่น 4.2 ในการพัฒนา และทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ได้กับตัวอย่างทดสอบ 8 ตัวอย่าง และทดสอบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลตัวอย่างการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 4,000 ตัวอย่าง ผลการวิจัยได้โปรแกรม C4.5 ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 95 จำนวน 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมจัดการข้อมูล โปรแกรมสร้างต้นไม้ตัดสินใจและการใช้งานต้นไม้ตัดสินใจ และโปรแกรมสร้างกฎการตัดสินใจและการใช้งานกฎการตัดสินใจ เมื่อทดสอบโปรแกรมที่ได้กับตัวอย่างทดสอบ 8 ตัวอย่างเปรียบเทียบกับโปรแกรม C4.5 เดิมที่ทำงานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ได้ผลที่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อทดสอบโปรแกรมกับตัวอย่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยวิธีเท็นเวย์-คลอสวาลิเดชั่น และใช้ค่าตัวเลือกที่เป็นค่าโดยปริยาย ได้อัตราส่วนความผิดพลาดของต้นไม้ตัดสินใจ 26.6% และอัตราส่วนความผิดพลาดของกฎการตัดสินใจ 26.7% เมื่อทดสอบกับตัวอย่างทดสอบ

บรรณานุกรม :
กำพล ปัญญาเวชมานิต . (2540). การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กำพล ปัญญาเวชมานิต . 2540. "การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กำพล ปัญญาเวชมานิต . "การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
กำพล ปัญญาเวชมานิต . การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.