ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น
นักวิจัย : คมศร วงษ์รักษา
คำค้น : การประเมินความต้องการจำเป็น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , นงลักษณ์ วิรัชชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746388061 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7729
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้องของเทคนิคการจัดเรียงลำดับ ความสำคัญในการประเมินความต้องการจำเป็น ซึ่งมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มี 4 วิธี คือ MDF,PNla, PNlb และ t-test กลุ่มที่ 2 มี 5 วิธี ได้แก่ Del-Na, Del-Nb, Del-Nc, Del-Nd และ Del-Ne กลุ่มที่ 3 มี 5 วิธี ได้แก่ WNla, WNlb, WNlc, WNld และ WNle โดยศึกษาในบริบทของการพัฒนาบุคลากร ของกรมอาชีวศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ผู้สอนอยู่ในแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม จากวิทยาลัยเทคนิค 27 แห่ง ที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ประกอบการทำกระบวนการกลุ่มสมมุตินัย การวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1) การหาความสอดคล้อง ของผลการจัดเรียงลำดับความสำคัญจากเทคนิควิธี โดยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลประชากรและเทคนิคมอนติ คาร์โล ตอนที่ 2) การหาคุณภาพของเทคนิควิธี โดยพิจารณาจากค่าความเที่ยงแบบสอบซ้ำ และค่าความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ ในการจัดเรียงลำดับ ผลการวิจัยพบว่า ความสอดคล้องของเทคนิควิธีทั้งหมดในกลุ่มที่ 1, 2, 3 มีค่าสูง คือ .9242, .9811 และ .9743 ตามลำดับ ผลการศึกษาจากเทคนิคมอนติ คาร์โล พบว่าวิธี PNlb มีผลการจัดเรียงลำดับ ใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในประชากรมากกว่าวิธีอื่นๆ ความเที่ยงแบบการวัดซ้ำของทุกเทคนิควิธีมีค่าสูงและใกล้เคียงกัน วิธีที่ให้ค่าความตรงในการจัดลำดับสูงสุดคือ Del-Nd และ Del-Ne

บรรณานุกรม :
คมศร วงษ์รักษา . (2540). การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมศร วงษ์รักษา . 2540. "การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมศร วงษ์รักษา . "การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
คมศร วงษ์รักษา . การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล้อง ของเทคนิคการจัดเรียงลำดับความสำคัญ ที่อิงโมเดลความแตกต่างในการประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.