ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน
นักวิจัย : กมล ธนะนพวรรณ
คำค้น : ฝุ่น , การควบคุมฝุ่น , โรงโม่หิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746383566 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

พัฒนาอัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมและตัวคูณ อัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมจากแหล่งปล่อยต่างๆ ภายในโรงโม่หินโดยประยุกต์ใช้เทคนิคความทึบแสง และแปรผลค่าความทึบแสงที่ได้เป็นความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมฝุ่นแบบสเปรย์น้ำ และแบบดูดและรวบรวมฝุ่นแบบถุงกรองในการควบคุมฝุ่นจากโรงโม่หิน รวมทั้งศึกษาการกระจายขนาดของฝุ่นที่ปล่อยออกจากเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงโม่หิน ผลการศึกษาโดยใช้เครื่อง smoke opacity meter และเครื่องเก็บตัวอย่างชนิดปริมาตรสูง พบว่า ความทึบแสงและความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม มีความสัมพันธ์กัน โรงโม่อโศกอุตสาหกิจ ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 400-450 ตัน/ชม. เมื่อไม่มีการควบคุมฝุ่น มีอัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมจากทั้งโรงโม่ เท่ากับ 67496 มก./วินาที หรือ 4 กก./นาที และตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมจากทั้งโรงโม่ เท่ากับ 0.57 กก.ต่อตันของหินที่ผลิต โดยมีกองหิน จุดถ่ายโอนสายพานใต้ตะแกรงขั้นที่สอง ตะแกรงขั้นที่สอง และเครื่องโม่ละเอียดเป็นแหล่งปล่อยฝุ่นสำคัญ เมื่อมีการควบคุมฝุ่นด้วยสเปรย์น้ำ อัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมทั้งโรงโม่เท่ากับ 0.55 กก./นาที และตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองทั้งโรงโม่รวมเท่ากับ 0.08 กก./ตัน โดยประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมฝุ่นได้เท่ากับ 86% โรงโม่ขุมเงินขุมทองซึ่งมีการสร้างอาคารปิดครอบเครื่องจักร และมีกำลังการผลิตประมาณ 350-400 ตัน/ชม. เมื่อไม่มีการสเปรย์น้ำ ตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองรวมทั้งโรงโม่มีค่าเท่ากับ 0.43 กก./ตัน และเมื่อมีการสเปรย์น้ำมีค่าเท่ากับ 0.06 กก./ตัน โดยประเมินประสิทธิภาพของระบบสเปรย์น้ำในการควบคุมได้เท่ากับ 87 % สามารถสรุปได้ว่า โรงโม่ทั่วไปที่ไม่มีการสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร เมื่อไม่มีการควบคุมฝุ่น จะมีการปล่อยฝุ่นละอองรวมออกจากกระบวนการผลิตประมาณ 565 กรัม ต่อหินที่ผลิตได้ 1 ตัน และโรงโม่ที่ควบคุมฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรปล่อยฝุ่นละอองออกจากกระบวนการผลิตมากกว่า 80 กรัมต่อตันของหินที่ผลิตได้ และโรงโม่ที่มีการสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร เมื่อไม่มีการควบคุมฝุ่น จะมีปล่อยฝุ่นละอองรวมออกจากกระบวนการผลิตประมาณ 429 กรัมต่อหินที่ผลิตได้ 1 ตัน และเมื่อมีการสเปรย์น้ำ ไม่ควรจะปล่อยฝุ่นละอองออกมามากกว่า 55 กรัมต่อตันของหินที่ผลิตได้ ระบบดูดและรวบรวมฝุ่นแบบถุงกรองมีประสิทธิภาพในการควบคุมฝุ่นจาก โรงโม่หินไม่สูงนัก มลพิษที่เหลืออยู่แม้จะต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูง สาเหตุเนื่องมาจากระบบดูดและรวบรวมฝุ่นไม่สามารถรวบรวมฝุ่นที่เกิดจากเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่และสั้นสะเทือนตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบสเปรย์น้ำสามารถควบคุมฝุ่นจากโรงโม่หินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพกว่า 88% และมลพิษที่เหลืออยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานมาก แต่การให้ความชื้นกับหินโดยระบบสเปรย์น้ำก่อให้เกิดปัญหากับกระบวนการผลิตและเครื่องจัก และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำลง จึงต้องมีการควบคุมความชื้นให้ต่ำ หรืออาจใช้สเปรย์น้ำร่วมกับระบบดูดและรวบรวมฝุ่นแบบถุงกรองหรือสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร การศึกษากระจายขนาดของฝุ่นที่ปล่อยจากเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงโม่พบว่าเครื่องโม่จะปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 11 ไมครอนในสัดส่วนที่สูง คือ ประมาณ 40% ส่วนตะแกรงจะปล่อยฝุ่นละอองเล็กกว่า 11 ไมครอนในสัดส่วนที่ต่ำกว่า คือ ประมาณ 10-15%

บรรณานุกรม :
กมล ธนะนพวรรณ . (2540). การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมล ธนะนพวรรณ . 2540. "การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมล ธนะนพวรรณ . "การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
กมล ธนะนพวรรณ . การพัฒนาตัวคูณอัตราการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.