ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
นักวิจัย : ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์
คำค้น : โครงงานวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746385313 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7743
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์จาก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 10 คน นักเรียน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 3 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการเตรียมการ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กำหนดนโยบาย มีการจัดการประชุมและจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีการจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน ประชาสัมพันธ์โดยการประชุมผู้ปกครอง มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบคือ โรงเรียนขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 2. ด้านการดำเนินงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกระตุ้นให้นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานด้วยตนเองโดยการตั้งปัญหาให้นักเรียนตอบ นักเรียนวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติงานตามแผน ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนขาดความรู้ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 3. ด้านการประเมินผล โรงเรียนทั้งหมดมีการประเมินผลการเตรียมการจัดโครงงาน และการประเมินผลการดำเนินการจัดโครงงาน โดยวิธีการสอบถามนักเรียน สังเกตและตรวจผลงานของนักเรียน

บรรณานุกรม :
ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ . (2540). การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ . 2540. "การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ . "การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์ . การศึกษาการดำเนินการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.