ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ
นักวิจัย : ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย
คำค้น : หุ่นยนต์อุตสาหกรรม , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746373056 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

โครงการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แสดงถึงการนำเอาวิธีการโปรแกรมหุ่นยนต์แบบ OFF-LINE Programming ด้วยระบบ CAD มาใช้ควบคุมหุ่นยนต์ในระบบผลิตอัตโนมัติแบบโมดูล (Modular production system) โดยระบบที่ใช้ในการวิจัยจะเป็นประกอบด้วย ระบบลำเลียง ระบบตรวจสอบคุณภาพ ระบบผลิต และระบบจัดเก็บชิ้นงาน โดยมีหุ่นยนต์เป็นอุปกรณ์ลำเลียงชิ้นงาน และมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย ด้วยพิธีการ (Protocal) สื่อสารแบบโปรฟิบัส (Profibus) งานวิจัยนี้ ครอบคลุมการวางแผน และวิเคราะห์การทำงาน ของหุ่นยนต์กับสภาพแวดล้อมภายในระบบ MPS และการจำลองสถาพการทำงาน (Simulation) โดยโปรแกรม CATIA Robot Module โดยทำการศึกษาถึงการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงการชนในเซลการทำงาน การจัดวางหุ่นยนต์ในเซลการทำงาน และการตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นความเร่ง แรงที่ทำให้หุ่นยนต์สมดุลทางสถิติศาสตร์ เป็นต้น จากนั้นจึงทำการแปลงไฟล์เอาต์พุตที่ได้จากการจำลองการทำงานไปเป็นไฟล์ภาษาที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ MITSUBISHI RV-M1 ด้วยโปรแกรมโพสต์โปรเซสเซอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น และส่งไฟล์ที่ได้จากการแปลงดังกล่าวไปควบคุมหุ่นยนต์โดยผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม นอกจากนั้นยังได้ครอบคลุมวิธีการโปรแกรมระบบการทำงานแบบ MPS โดยผ่านระบบเครือข่ายโปรฟิบัส ผลที่ได้จากการวิจัย แสดงให้เห็นว่าการจัดการทำงาน PLC ภายในระบบผลิตอัตโนมัติด้วยการสื่อสารผ่านเครือข่าย การโปรแกรมแบบ OFF-LINE Programming และการจำลองการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มที่จะใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ นอกจากนั้นในการวิจัยนี้ยังเป็นพื้นฐานงานวิจัยที่จะครอบคลุมการเชื่อมต่อระหว่างระบบจำลองการทำงานและระบบผลิตจริงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย . (2540). การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย . 2540. "การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย . "การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ภาสิต อนุกุลอนันต์ชัย . การพัฒนาโพสต์โปรเซสเซอร์สำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.