ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น
นักวิจัย : ภัททิตา สุวรรณรุจิ
คำค้น : ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น , ฟัสซีเซต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปารเมศ ชุติมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746381032 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ความยืดหยุ่นของเส้นทางเดินของงาน เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น มีความสามารถในการตอบสนองต่อความคับคั่งของระบบ อันเนื่องมาจากเครื่องจักรเสีย และภาระงานที่มากเกินไป ประโยชน์ของความยืดหยุ่นของเส้นทางเดินของงาน ในระบบผลิตแบบยืดหยุ่นจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ เมื่อระบบนั้นมีการจัดเส้นทางเดินของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จึงได้สร้างกฎการจัดเส้นทางเดินของงาน โดยการประยุกต์ใช้การตัดสินใจแบบลำดับขั้นแบบฟัซซี่ (FuzzyAHP) โดยกฎการจัดเส้นทางเดินของงานแบบ FuzzyAHP ที่พัฒนาขึ้นมานั้น จะสร้างดัชนีการเลือกสำหรับทางเลือกแต่ละทาง จากคุณลักษณะของทางเลือกอันได้แก่ ปริมาณงานในแถวคอยของเครื่องจักร ความน่าจะเป็นที่ชิ้นงานจะได้เข้าผลิต ที่เครื่องจักรก่อนเครื่องจักรเสีย และเวลาที่เครื่องจักรใช้ในการผลิตชิ้นงาน ด้วยวิธีการของ FuzzyAHP ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของทางเลือก กับดัชนีการเลือกได้โดยผ่านความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างดัชนีทางเลือก จากวิธีการทางคณิศาสตร์ที่ซับซ้อนและยุ่งยากได้ นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้กฎการจัดเส้นทางเดินของงานมีลักษณะเป็นแบบพลวัต การวิจัยนี้จึงพัฒนาความสำคัญของคุณลักษณะของทางเลือก เป็นแบบไม่ตายตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเร่งด่วนของชิ้นงาน ในงานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอกฎการจัดเส้นทางเดินของงาน ที่มีพื้นฐานมาจากวิธีวิเคราะห์แบบลำดับขั้นแบบฟัซซี่ 3 กฎ อันได้แก่ FuzzyAHP FuzzyAHP-NF และ FuzzyAHP-WINQ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับกฎการจัดเส้นทางเดินของงานแบบดั้งเดิม อันได้แก่ WINQ NINQ SPT และ RAN กฎต่างๆ เหล่านี้ เป็นกฎที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต เกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพของกฎการจัดเส้นทางเดินของงาน พิจารณาจากเวลาในการไหลของชิ้นงาน โดยเฉลี่ย (Mean flow time) เวลาที่ชิ้นงานล่าช้าเฉลี่ยต่อชิ้นงานทั้งหมด (Mean tardiness) ผลรวมของเวลาที่ชิ้นงานเสร็จก่อน หรือหลังกำหนดส่งต่อชิ้นงานทั้งหมด (Mean lateness) สัดส่วนของชิ้นงานล่าช้า (Proportion of tardy jobs) และการใช้สอยของระบบ (System utilization) ผลการทดลองพบว่า กฎการจัดเส้นทางเดินของงานแบบ FuzzyAHP-WINQ ให้ประสิทธิภาพของระบบทางด้าน Mean tardiness และ System Utilization ที่ดีกว่ากฎการจัดเส้นทางเดินของงานแบบอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อระดับนัยสำคัญเป็น 5% สำหรับ Mean flow time และ Mean lateness พบว่ากฎการจัดเส้นทางเดินของงานแบบ FuzzyAHP-WINQ ให้ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์วัดประสิทธิภาพทั้งสองที่ดีที่สุด แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับกฎการจัดเส้นทางเดินของงานแบบ WINQ และ NINQ สำหรับ Proportion of tardy jobs พบกฏการจัดเส้นทางเดินของงานแบบ FuzzyAHP-WINQและWINQ เมื่อพิจารณาผลจากการทดลองแล้ว สามารถสรุปได้ว่าปรากฎการณ์จัดเส้นทางเดินของงานแบบ FuzzyAHP-WINQ เป็นกฏที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกฏการจัดเส้นทางเดินของงานแบบอื่น

บรรณานุกรม :
ภัททิตา สุวรรณรุจิ . (2540). การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัททิตา สุวรรณรุจิ . 2540. "การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัททิตา สุวรรณรุจิ . "การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ภัททิตา สุวรรณรุจิ . การประยุกต์ใช้ฟัซซี่ลอจิกกับการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย สำหรับการจัดเส้นทางเดินของงานในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.