ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน
นักวิจัย : พัชรี มีวรรณ์
คำค้น : ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ , ข้อสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงแก้ว ปุณยกนก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746372548 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาและเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มีจำนวนตัวเลือกต่างกัน เป็น 5 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก และ 3 ตัวเลือก เมื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยใช้แบบจำลองโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ แบบสอบที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิด วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 831 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 872 คน ในจังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า : 1. แบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มี 3 ตัวเลือก มีค่าสารสนเทศสูงกว่าแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มี 4 ตัวเลือก และ 5 ตัวเลือก ที่ระดับความสามารถต่ำ (theta<-1.0) ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2. แบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มี 4 ตัวเลือก มีค่าสารสนเทศสูงกว่าแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มี 5 ตัวเลือก และ 3 ตัวเลือก ที่ระดับความสามารถปานกลาง (1.0>=theta>=-1.0) ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3. แบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มี 5 ตัวเลือก มีค่าสารสนเทศสูงกว่าแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดที่มี 4 ตัวเลือก และ 3 ตัวเลือก ที่ระดับความสามารถสูง (theta>1.0) ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4. ค่าสารสนเทศในระดับประถมศึกษามีค่าสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา

บรรณานุกรม :
พัชรี มีวรรณ์ . (2540). ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี มีวรรณ์ . 2540. "ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี มีวรรณ์ . "ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พัชรี มีวรรณ์ . ผลของจำนวนตัวเลือกที่มีต่อค่าฟังก์ชันสารสนเทศ ของแบบสอบเลือกตอบแบบถูกผิดในระดับการศึกษาที่ต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.