ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล
นักวิจัย : วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
คำค้น : เสถียรภาพทางการเมือง , รัฐบาลผสม , ความชอบธรรมของรัฐบาล , เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ , ความขัดแย้งทางการเมือง , พรรคชาติไทย , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2538-2539 , ไทย -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา สุจริตธนารักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746374311 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7697
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

อธิบายภาวะการไร้เสถียรภาพในการปกครองของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่าสาเหตุเกิดจากปัจจัยสามประการด้วยกันคือ ปัจจัยด้านความชอบธรรม ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยด้านความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งสามด้านได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ในลักษณะที่แตกต่างกันกล่าวคือ ปัจจัยด้านความชอบธรรมและปัจจัยด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลโดยทางอ้อม โดยเป็นสาเหตุและเป็นตัวเร่งให้เกิดความขัดแย้ง ในพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้น ในขณะที่ปัจจัยด้านความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล จะเป็นสาเหตุประการหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพในการปกครองของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

บรรณานุกรม :
วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . (2540). การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . 2540. "การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . "การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร . การไร้เสถียรภาพของรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา : ศึกษาในเชิงปัญหาความชอบธรรม ปัญหาทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.