ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชัยรพ จุณณวัตต์
คำค้น : การฝ่าฝืนกฎจราจร , ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ , พฤติกรรมเบี่ยงเบน , กฎจราจร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746382322 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ 1. ใช้แบบสอบถาม จำนวน 300 ชุด 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำนวน 10 คน 3. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาสภาพการจราจรบริเวณ แยกหลานหลวง แยกผ่านฟ้า และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การสำรวจนี้ใช้เครื่องมือการทดสอบทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และใช้การทดสอบทางสถิติแบบ T-test ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง อยู่ในระดับที่มีพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อย และผลการทดสอบสมมติฐานที่ได้รับการยืนยัน ปรากฏดังนี้ 1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเพศหญิง จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าเพศชาย 2. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีอายุมาก จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อย 3. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้มีระดับการศึกษาต่ำ 4. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่สมรสแล้ว จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด 5. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีระยะเวลาในการขับขี่ในเขตกรุงเทพมหานครมามาก จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้ที่มีระยะเวลาในการขับขี่มาน้อย 6. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ 7. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีจำนวนการฝ่าฝืนกฎจราจรในรอบหนึ่งปีน้อย จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้ที่มีจำนวนการฝ่าฝืนกฎจราจรมาก 8. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีความรู้กฎจราจรมาก จะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยกว่าผู้ที่มีความรู้กฎจราจรน้อย

บรรณานุกรม :
ชัยรพ จุณณวัตต์ . (2540). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยรพ จุณณวัตต์ . 2540. "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยรพ จุณณวัตต์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ชัยรพ จุณณวัตต์ . ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.