ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์
นักวิจัย : ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
คำค้น : ไอน้ำ , การนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746387545 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7687
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

สตีมอีเจคเตอร์ได้ถูกออกแบบเพื่อให้เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนรูปจากพลังงานที่อยู่ในรูปของความดันให้เป็นพลังงานจลน์ในรูปของความเร็วเหนือเสียง เพื่อเหนี่ยวนำเอาไอน้ำความดันต่ำ ให้ผสมไปด้วยกัน โดยผ่านนอซเซิลที่มีพื้นที่หน้าตัดเปลี่ยแปลง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสตีมอีเจคเตอร์ และสามารถนำไอน้ำความดันต่ำเพิ่มความดันให้สูงขึ้นแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน การทดสอบจะทดสอบโดยใช้อัตราส่วนความดันไอน้ำปฐมภูมิต่อความดันไอน้ำทุติยภูมิ (Po1/Po2) ที่ระยะทดสอบของนอซเซิลปฐมภูมิจำนวนสี่ระยะและทดสอบกับความเร็วของไอน้ำปฐมภูมิที่เลขมัค 4 ค่าคือ 1.7, 1.9, 2.2 และ 2.4 เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนอัตราการไหลโดยมวล เพื่อหาประสิทธิภาพในแต่ละสภาวะ พบว่าถ้าอัตราส่วน Po1/Po2 เหมาะสมแล้วจะได้ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาอันเนื่องจากการเกิดคลื่นช็อค และที่ตำแหน่งของนอซเซิลปฐมภูมิที่เหมาะสมจะทำให้การผสมกันระหว่างทั้งสองกระแสจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ความดันที่เลือกใช้สัมพันธ์กับค่าความเร็วมัคที่นอซเซิลปฐมภูมิเพื่อให้ความดันที่เข้ากัน และงานวิจัยนี้ถือว่าเป็นการไหลแบบอะไดติคตลอดระยะทางของการผสม แบบจำลองการสูญเสียของสตีมอีเจคเตอร์สามารถช่วยทำนายประสิทธิภาพและปรับปรุงสตีมอีเจคเตอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น ถ้าเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์แรงเฉือน (Ctau) ให้เหมาะสมกับแบบจำลองแล้ว จะสามารถทำนายผลการเกิดการสูญเสียได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น

บรรณานุกรม :
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ . (2540). การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ . 2540. "การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ . "การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ . การศึกษาการนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่โดยสตีมอีเจคเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.