ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก
นักวิจัย : ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
คำค้น : การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , ภาษาไทย -- คำและวลี , ฟัสซีเซต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย จิตะพันธ์กุล , สุดาพร ลักษณียนาวิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384341 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7683
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

พัฒนาวิธีการรู้จำคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นต่อผู้พูด โดยใช้นิวรอลเน็ตเวอร์ก และใช้เทคนิคแบบฟัซซีในการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน โดยแทนที่จะใช้ข้อมูลเข้าเป็นค่าสมาชิกภาพแบบฟัซซี ร่วมกับข้อมูลออกที่ต้องการแบบค่าสมาชิกภาพของแต่ละคำศัพท์ในการฝึกฝน ดังที่เคยใช้ในงานวิจัยหลายๆ งานที่ผ่านมา จะใช้ข้อมูลเข้าเป็นค่าสมาชิกภาพแบบฟัซซี ร่วมกับข้อมูลออกที่ต้องการแบบเลขฐานสอง ชุดคำศัพท์ประกอบด้วยคำศัพท์ตัวเลข 0-9 ชุดคำศัพท์หนึ่งพยางค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข 20 คำ ชุดคำศัพท์สองพยางค์ 20 คำ และชุดคำศัพท์สามพยางค์ 20 คำ โดยใช้วิธีการตรวจสอบจำนวนพยางค์ และการตรวจสอบเสียงวรรณยุกต์ ในการแบ่งกลุ่มคำศัพท์เบื้องต้น เพื่อลดจำนวนคำศัพท์ที่นิวรอลเน็ตเวอร์กหนึ่งๆ จะต้องรู้จำ ผู้พูดในชุดฝึกฝนมีจำนวน 50 คน และชุดทดสอบแบบไม่ขึ้นต่อผู้พูด 10 คน ผลการทดสอบได้อัตราการรู้จำแบบขึ้นต่อผู้พูด และแบบไม่ขึ้นต่อผู้พูดเฉลี่ย 94.4 และ 93.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่ากรณีที่ใช้ข้อมูลเข้าเป็นค่าสัมประสิทธิ์การประมาณพันธะเชิงเส้น 3.3 และ 3.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . (2540). การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . 2540. "การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . "การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย . การรู้จำเสียงคำไทยหลายพยางค์แบบไม่ขึ้นกับผู้พูด โดยใช้เทคนิคแบบฟัซซีและนิวรอลเน็ตเวิร์ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.