ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที
นักวิจัย : อรอนงค์ วิสาสะ
คำค้น : การเรียน , การวัดผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746373102 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

เปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดฉบับสั้นที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง และความเที่ยงของแบบวัดฉบับสั้นที่ได้จากการคัดเลือกข้อกระทงทั้ง 3 วิธี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดนิสัยและทัศนคติในการเรียนชุดต้นฉบับ ของบราวน์ และโฮลท์ซแมน (Brown and Holtzman) ซึ่งได้แปลเป็นฉบับภาษาไทยโดย ขจรสุดา เหล็กเพชร และแบบวัดฉบับสั้น 3 ฉบับที่ได้จากการคัดเลือกข้อกระทงทั้ง 3 วิธี กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเขตการศึกษาที่ 12 จังหวัดระยอง จำนวน 979 คน วิเคราะห์ข้อกระทงจากแบบวัดต้นฉบับ เพื่อคัดเลือกข้อกระทงเป็นแบบวัดฉบับสั้น วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยโปรแกรมลิสเรล และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และจากค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของแบบวัดฉบับสั้นทั้ง 3 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดฉบับสั้นทั้ง 3 ฉบับ มีความตรงเชิงโครงสร้างไม่แตกต่างกัน ในส่วนของค่าความเที่ยง พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบวัดฉบับสั้นโดยการคัดเลือกข้อกระทง จากดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อตามไออาร์ที มีค่าความเที่ยงสูงสุด รองลงมาคือ แบบวัดฉบับสั้นที่ได้จากการคัดเลือกข้อกระทงจากน้ำหนักองค์ประกอบ และแบบวัดฉบับสั้นที่ได้จากการคัดเลือกข้อกระทงจากดัชนี รายข้อตามซีทีที แบบวัดฉบับสั้นทั้ง 3 ฉบับให้ค่าสารสนเทศสูงสำหรับผู้ตอบ ที่มีความสามารถระดับปานกลาง (theta ระหว่าง -2 ถึง +2) โดยแบบวัดฉบับสั้นที่คัดเลือกข้อกระทงจากน้ำหนักองค์ประกอบ ให้ค่าสารสนเทศสของแบบวัดสูงสุด รองลงมาเป็นแบบวัดฉบับสั้นที่คัดเลือกข้อกระทง จากดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อตามซีทีที และแบบวัดฉบับสั้นที่คัดเลือกข้อกระทง จากดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อตามไออาร์ที

บรรณานุกรม :
อรอนงค์ วิสาสะ . (2540). การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอนงค์ วิสาสะ . 2540. "การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอนงค์ วิสาสะ . "การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อรอนงค์ วิสาสะ . การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดฉบับสั้น ที่ใช้วิธีการคัดเลือกข้อกระทง 3 วิธี : น้ำหนักองค์ประกอบ และดัชนีอำนาจจำแนกรายข้อ ตามซีทีทีและไออาร์ที. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.