ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
นักวิจัย : ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล
คำค้น : สารกัมมันตรังสี , รังสีแกมมา -- การวัด , ปูนซีเมนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมยศ ศรีสถิตย์ , นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746383345 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การวิจัยนี้ได้วัดรังสีหาปริมาณโปแทสเซียม ยูเรเนียม และทอเรียมในตัวอย่างปูนซีเมนต์และในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี ใช้ตัวอย่างและสารมาตรฐานประมาณ 400 กรัม บรรจุภายในกล่องพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว และหนาประมาณ 2.5 นิ้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดสมดุลย์ทางกัมมันตภาพรังสี และใช้หัววัดรังสีชนิดโซเดียมไอโอไดด์ (ทัลเลียม) ขนาด 5 x 5 นิ้ว วัดรังสีแกมมาที่พลังงาน 1.46, 1.76 และ 2.62 MeV ซึ่งสลายตัวออกมาจากโปแทสเซียม-40 บิสมัท-214 (ผลิตผลของยูเรเนียม-238) และทัลเลียม-208 (ผลิตผลของทอเรียม-232) ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณโปแทสเซียม ยูเรเนียม และทอเรียมในปูนซีเมนต์ 10 ตัวอย่าง จาก 4 ยี่ห้อ รวมทั้งวัตถุดิบก่อนเข้าสู่เตาเผา และปูนเม็ด พบว่ามีปริมาณอยู่ในช่วง 80.38 ถึง 331.15, 18.98 ถึง 74.46 และ 13.92 ถึง 34.19 เบคเคอเรล ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ปริมาณโปแทสเซียม ยูเรเนียม และทอเรียม ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ ได้แก่ ดินดาน หินปูน แร่เหล็ก และศิลาแลง พบว่ามีปริมาณอยู่ในช่วง 5.68 ถึง 894.27, 2.40 ถึง 49.89 และ 2.97 ถึง 63.97 เบคเคอเรล ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ได้เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ของบางตัวอย่าง กับวิธีการเรืองรังสีเอกซ์ และวิธีนิวตรอนแอกติเวชันพบว่าผลที่ได้น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล . (2540). การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล . 2540. "การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล . "การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
ตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล . การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.