ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี
นักวิจัย : ระพีพร ฤทธิไพโรจน์
คำค้น : การสื่อสาร , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , สตรี -- การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เมตตา วิวัฒนานุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741423314 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะของกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ ส.ส.สตรีใช้เพื่อสร้างการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบาททางการเมือง และศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ตามบทบาททางการเมืองของ ส.ส.สตรี รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี จำนวน 5 ท่านและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาย 4 ท่าน โดยเป็นการ สัมภาษณ์พร้อมแบบสอบถามและการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary research) ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่ ส.ส.สตรีใช้เพื่อสร้างการยอมรับนั้น แตกต่างตามบทบาทต่าง ๆ โดยพบว่า บทบาทในสภาผู้แทนราษฎร กลยุทธ์การสื่อสารที่ ส.ส.สตรีใช้ได้แก่ การนำเสนออย่างมีเหตุผล พยายาม เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี มีการวางตัวให้เหมาะสมกับกลุ่มและสถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ บทบาทในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.สตรีต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่จะนำเสนอ การพยายาม เสนอเรื่องที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน ส่วนการทำงานในคณะกรรมาธิการ ได้แก่ กลยุทธ์การเรียนรู้ งานการเมืองเพิ่มเติม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมาธิการ ส่วนกลยุทธ์ในบทบาทนอกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การเยี่ยมเยียนประชาชน เช่น การลงพื้นที่อย่าง สม่ำเสมอ มีความเป็นกันเอง การเข้าไปพบปะพูดคุยถึงในบ้าน การประสานงานโดยเร็วและการใช้ ตำแหน่งหน้าที่ในการติดต่อเพื่อให้งานราบรื่น ส่วนในเรื่องปัญหาเด็กและสตรี ส.ส.สตรีมีการรวมกลุ่ม ในการแก้ไขและการขยายนโยบายไปยังองค์กรระหว่างประเทศ ส่วนในพรรคการเมือง ส.ส.สตรีเน้น ความจริงใจ ความสามารถในการแสดงอุดมการณ์ของตนเอง และความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ส.ส.สตรี ที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งหน้าที่ที่นอกเหนือจากการทำงานในสภา ยังได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้าง ความน่าเชื่อถือ และความเข้าใจในงานนั้น ๆ และให้ความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงานที่เป็นข้าราชการ ประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการยอมรับของ ส.ส.สตรี แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยที่ปัจจัยภายใน 3 ลำดับแรก ที่มีอิทธิพล ได้แก่ บุคลิกลักษณะ ความสามารถและวิธีการในการพูดและ ประวัติส่วนตัว ส่วนปัจจัยภายนอกนั้น ส.ส.สตรีเห็นว่า พรรคการเมืองที่ ส.ส. สตรีสังกัดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการยอมรับ ส.ส.สตรี ในขณะที่ส.ส.ชาย เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเน้นความเท่าเทียมกันเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรี โอกาสในการเข้าถึงสื่อมวลชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ยอมรับความสามารถมากกว่าเพศก็เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการที่จะทำให้ ส.ส. สตรีได้รับการยอมรับความสามารถมากขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ระพีพร ฤทธิไพโรจน์ . (2548). กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระพีพร ฤทธิไพโรจน์ . 2548. "กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระพีพร ฤทธิไพโรจน์ . "กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ระพีพร ฤทธิไพโรจน์ . กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.