ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ
นักวิจัย : รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , การพัฒนาเศรษฐกิจ , สื่อมวลชน -- ไทย , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) , การมีส่วนร่วมทางสังคม , การสื่อสาร , การสื่อสารกับการพัฒนา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสถียร เชยประทับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746362216 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ โดยพิจารณาเปรียบเทียบตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้แก่ 1. การเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้ 2. การเปิดรับสื่อมวลชนกับการเข้ามีส่วนร่วม 3. ความรู้กับการเข้ามีส่วนร่วม โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survery research) จากแบบสอบถาม จำนวน 250 ชุด และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป จากกิจการ 5 ประเภท ๆ ละ 50 คน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรม 2. ค้าส่งและปลีก 3. บริการ 4. การคมนาคมและขนส่ง 5. การธนาคารและประกันภัย จากนั้น ทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรม Excel สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard devivation) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งพฤติกรรมเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variances : ANOVA) ทดสอบความความแตกต่างระหว่างตัวแปรด้วยสถิติ F-test และ t-test และหาคำความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดย Pearson's Product Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ประเภทและขนาดของกิจการแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไม่แตกต่างกัน 2. พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อทดสอบระดับความสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 3. การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 กับการเข้ามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อทดสอบระดับความสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน 4. ความรู้และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อทดสอบระดับความสัมพันธ์แล้วพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สื่อมวลชนมีบทบาทและทำหน้าที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในระดับน้อยถึงปานกลาง และเสนอแนะว่า ควรเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯ 8 ในทุก ๆ สื่ออย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อโทรทัศน์ซึ่งได้รับความนิยมเปิดรับมากที่สุด นอกจากนั้น สื่อมวลชนควรทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนฯ 8 นอกเหนือไปจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผน

บรรณานุกรม :
รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ . (2539). การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ . 2539. "การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ . "การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ . การเปิดรับสื่อมวลชน ความรู้ และการเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ของผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนในกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.