ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์
คำค้น : เวิลด์ไวด์เว็บ , การสื่อสาร , การแพ่รกระจายนวัตกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746360795 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา (2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับ (3) ความแตกต่างด้านลักษณะทางประชากรของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (4) ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของระบบและเนื้อหาที่ได้รับ (5) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางนวัตกรรมกับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของนักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 393 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าร้อยละ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้การสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บที่มหาวิทยาลัย และสนใจเปิดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงมากที่สุด 2) คุณลักษณะของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ในเรื่องความได้เปรียบเชิงเทียบ ความซับซ้อนของการใช้งาน และความเข้ากันได้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3) นักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่อเพศ อายุ และความเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บมากกว่าเพศหญิง นักศึกษาที่มีอายุน้อยมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บมากกว่านักศึกษาที่มีอายุมาก และนักศึกษาที่เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บมากกว่านักศึกษาที่ไม่เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4) พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของระบบเวิลด์ไวด์เว็บและประเภทของเนื้อหาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 5) นักศึกษาค่อนข้างพึงพอใจต่อรูปแบบของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ และประเภทของเนื้อหาที่เปิดรับผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ 6) นักศึกษามีการใช้ประโยชน์จากระบบเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและทักษะการใช้งานระบบเวิลด์ไวด์เว็บ และใช้ระบบเวิลด์ไวด์เว็บในการสนองตอบความต้องการด้านข่าวสารและการพักผ่อนหย่อนใจ

บรรณานุกรม :
องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ . (2539). พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ . 2539. "พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ . "พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ . พฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.