ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นงลักษณ์ คำนึงธรรม
คำค้น : พัฒนาการของเด็ก , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , เด็กด้อยโอกาส -- ไทย -- กรุงเทพฯ , ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746375792 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่ายกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัด กรุงเทพมหานคร ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในศูนย์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ระหว่างครูพี่เลี้ยงศูนย์ฯ ขนาดใหญ่กับครูพี่เลี้ยงศูนย์ฯ ขนาดเล็ก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 172 คน จาก 35 ศูนย์ฯ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 149 ฉบับ คิดเป็นรัอยละ 86.67 และได้นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และทดสอบความแตกต่างด้วยค่า "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูพี่เลี้ยงส่วนมากมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย อยู่ในระดับพอใช้ มีทัศนคติในระดับดี และการปฏิบัติในระดับดี 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ขนาดใหญ่และศูนย์ฯ ขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์กันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับความรู้ ทัศนคติแและการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ขนาดกลางไม่มีความสัมพันธ์กันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ครูพี่เลี้ยงในศูนย์ฯ ขนาดใหญ่และศูนย์ฯ ขนาดเล็ก มีระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . (2540). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . 2540. "การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . "การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
นงลักษณ์ คำนึงธรรม . การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทางร่างกาย ในศูนย์อบรมเด็กด้อยโอกาสในวัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.