ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม
นักวิจัย : เทพฤทธิ์ ทองชุบ
คำค้น : ภาระความเย็น -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์ , การปรับอากาศ , ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเมธอด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ฤชากร จิรกาลวสาน
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389106 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การคำนวณภาระการทำความเย็นและการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมนั้น จะทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของอาคารได้มาก เพราะค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ของอาคารมาจากระบบปรับอากาศ วิธีการคำนวณภาระการทำความเย็นจะต้องคำนวณได้ในทุกชั่วโมงของทุกวันในรอบปี เพื่อที่จะสามารถรู้ลักษณะภาระการทำความเย็นที่แท้จริงของอาคาร ซึ่ง Transfer Function Method เป็นวิธีที่เหมาะสมในการใช้งาน และมีการนำข้อมูลค่าการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่วัดได้จริง มาใช้ในการคำนวณเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณทางทฤษฎี เพื่อให้ได้ค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น การเลือกขนาดและการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ จากเหตุผลที่กล่าวมาทำให้ต้องมีการศึกษาข้อมูล เขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ผลของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาระการทำความเย็น การเลือกขนาดและการควบคุมเครื่องปรับอากาศของอาคาร โปรแกรม TFM เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นจากภาษา C+ โดยมีหน้าที่คำนวณภาระการทำความเย็น โดยวิธี Transfer Function Method คำนวณอัตราการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเลือกขนาดและจำนวนเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด จากการใช้โปรแกรมและการวิเคราะห์ผลพบว่า การนำข้อมูลค่าการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่วัดได้จริง มาใช้ในการคำนวณนั้น จะทำให้ค่าที่ได้มีค่าต่ำกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี เพราะว่าในสภาพความเป็นจริงนั้นท้องฟ้ามิได้โปร่งใสตลอดเวลา ทำให้ค่าที่วัดได้ในบางครั้งมีค่าลดลง การคำนวณภาระการทำความเย็นของอาคารแต่ละอาคารนั้น พบว่า มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอาคาร การทราบเวลาที่ภาระการทำความเย็นของอาคารมีค่าสูงสุด และการลดค่าภาระการทำความเย็นที่เวลาดังกล่าวได้ จะทำให้เราสามารถลดขนาดเครื่องปรับอากาศลงได้ ในการควบคุมการทำงานและการเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่องปรับอากาศนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะภาระการทำความเย็นของแต่ละอาคาร ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน การคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบปรับอากาศ จะเป็นการศึกษาเฉพาะ ค่าเครื่องปรับอากาศและค่าไฟฟ้าเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จะไม่นำมาคิดเพราะว่าเป็นค่าที่แปรผันได้ ยากต่อการประมาณ ส่วนการคิดค่าไฟฟ้าในต้นทุนนั้นเราจะต้องแปลงค่าไฟฟ้า ให้อยู่ในรูปค่าเงินปัจจุบันเสียก่อน เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึงจะมีค่าเงินน้อยกว่าค่าเงินปัจจุบัน เนื่องจากมีค่าอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ค่าเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในรูปค่าเงินปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องมีการแปลงค่าเงินให้อยู่ในเวลาเดียวกัน เมื่อเราสามารถเลือกขนาดและการควบคุมเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมได้นั้น จะทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าอันเป็นทรัพยากรอันมีค่าของชาติลงได้

บรรณานุกรม :
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . (2540). การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . 2540. "การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . "การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . การคำนวณภาระการทำความเย็น และการเลือกขนาดเครื่องทำความเย็นที่เหมาะสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.